Lees Paub Tus Tswv Tabmeeg Sawvdaws – 18/8/2022

605

 

 

Mathais 10:32-33

Nqe cim:

“thiab Yexus los tshwm rau cov neeg uas nrog Yexus tuaj pem lub xeev Kalilais tuaj rau nram lub nroog Yeluxalees pom ntau zaus. Lawv thiaj ua tau timkhawv rau cov Yixalayees hais tias, lawv twb pom Yexus lawm.” (Tes Haujlwm 13:31).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tswv Yexus xav kom peb lees paub Nws tabmeeg rau leejtwg?
  • Cov lees paub Yexus tabmeeg yuav tau dab tsi?
  • Yam dab tsi ua rau peb tsis kam lees tus Tswv tabmeeg sawvdaws?

Tom qab txhawb cov thwjtim tsis txhob txhawj ntshai thaum ua tus Tswv haujlwm, Tswv Yexus xav kom cov thwjtim yuav tau ua ib tes haujlwm tshwm uas lees paub Yexus tabmeeg sawvdaws. Thaum “lees paub” tus Tswv yog peb qhib ncauj hais tias Yexus yog tus Tswv uas yus ntseeg. Lo lus “sawvdaws” yog hais txog peb lees paub Tswv Yexus lub npe rau txhua tus hauv txhua lub tsamthawj. Cov ntseeg Yexus, txhob pheej tsis kam qhia txog peb kev ntseeg txog Yexus rau lwm tus. Thaum peb kam lees paub Tswv Yexus rau sawvdaws, kuj txhais tau hais tias, peb coglus ua lub neej raws li Yexus qhia.

Tswv Yexus coglus rau Nws cov thwjtim hais tias; yog leejtwg lees paub kuv tabmeeg sawvdaws“ces kuv yuav lees yuav tus ntawd tabmeeg kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej”, ntawm yog ib qhov zoo uas yuav tau tus Tswv qhuas tabmeeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thiab Tswv Yexus kuj ceebtoom hauv nqe 33 hais tias: “tus uas tsis lees yuav kuv tabmeeg sawvdaws, kuv yuav tsis lees tus ntawd tabmeeg kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej thiab”. Lo lus “tsis lees” yog hais txog tsis ntseeg txog Tswv Yexus, los ntawm tej yam zoo li nyob twjywm, tsis ua timkhawv qhia txog tus Tswv lossis tsis kom qhia rau sawvdaws txog yus yog tus ntseeg Yexus… Yog tus zoo li ntawd, Tswv Yexus kuj tsis lees paub nws yog tus Tswv tug ntawm Vajtswv xubntiag. Peb nco ntsoov hais tias; Tswv Yexus siv ob nqe Vajluskub no hais txog kev txiav txim rau tibneeg ib hnub tom ntej.

Peb cov ntseeg Yexus, peb lees hais tias yog tus ntseeg, tiamsis peb puas lees Yexus tabmeeg sawvdaws lossis peb tsis kam lees vim ntshai yam ub yam no? Tej zaum peb tsis kam qhia peb yog ib tus ntseeg rau tej phoojywg, rau cov kawm nrog peb, lossis peb tsis txwv tus kheej txhob ua txhaum ntawm tej lus hais uas “tus Tswv tsis xav kom peb hais li ntawd”. Tej zaum peb kuj tsis lees paub tus Tswv los ntawm kev ua lub neej nrog kev txhaum ib yam li cov ntseeg nyob hauv Koog povtxwv Kaletes,“Lawv hais tias lawv yog cov uas paub Vajtswv, tiamsis lawv tsis ua lawv lub neej zoo li cov uas paub Vajtswv ua,…” (Titus 1:16a). Yog tseem tau nyeem, tau kawm ob nqe Vajluskub hnub no ces tseem muaj sijhawm los lees kev txhaum thiab hloov lub neej pib ua dua tshiab. Timthawj Petus kuj yog tus tsis lees paub tus Tswv, tiamsis tom qab nws lees kev txhaum rau tus Tswv lawm, tau tus Tswv zam txim, nws muaj lub neej hloov, kub siab qhia txog tus Tswv lub npe rau txhua tus. Tus Tswv yuav hu peb lub npe mus txais nqi zog lossis hu mus teem txim yog los ntawm peb lub neej tamsim no ntsig txog kev ntseeg tus Tswv.

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus, Koj tau hlub thiab cawm nyuam yaus dim txim lawm, thov pab nyuam yaus ua lub neej rau koj lub koob npe nrov ncha. Thov siv nyuam yaus lub qhov ncauj, tej lus hais pab ntau tus los paub Koj. Amees.

Peb puas tab tom ua lub neej lees paub tus Tswv tabmeeg sawvdaws?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Palug 23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAn Giang: Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Nhiệm Kỳ 2023-2024
Bài tiếp theoBrei Hưn Anăn Aê Diê Ti Anăp Mnuih – 18/8/2022