Bài thứ 71: Lắng Nghe Tiếng Chúa Phán Dạy

975

Đọc Hê-bơ-rơ 1:1-4

Câu căn bản: Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên làm Đấng thừa kế muôn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ.  Câu 1 và 2.

 

 

Suy niệm: Chúng ta bắt đầu học thư Hê-bơ-rơ kể từ hôm nay. Phần mở đầu của lá thư tóm lược cách Chúa tiếp cận với con người trên đất. Đó cũng là nói về mặc khải của Thượng Đế cho con người. Ngày nay chúng ta cầm trong tay toàn bộ mặc khải đó: Kinh Thánh Cựu Ước và Tân ước. Phương cách truyền thông của vua vũ trụ thoạt tiên dùng các sứ giả, hay các nhà tiên tri phán dạy và lập giao ước với loài người.  Sau đó sai chính Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu để lập một giao ước mới qua thập tự giá.

 

Trong bốn câu mở đầu lá thư cho biết về vai trò của Chúa Giê-xu trong chức năng là mặc khải về Đức Chúa Trời cho nhân loại:

 

1.       Chúa Giê-xu là Đấng thừa kế muôn vật. Câu này có nghĩa là Chúa Giê-xu được ban quyền năng làm chủ tể vũ trụ vạn vật.

2.       Chúa Giê-xu là Đấng Sáng Tạo.

3.       Chúa Giê-xu là ánh sáng của Đức Chúa Trời

4.       Chúa Giê-xu là hình ảnh thật của Đức Chúa Trời

5.       Chúa Giê-xu bảo trì vũ trụ vạn vật

6.       Chúa Giê-xu hi sinh làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại

7.       Chúa Giê-xu hiện ngồi trên ngôi vinh quang trên trời.

 

Chúa Giê-xu với bẩy đặc tính kể trên đã và đang mặc khải Đức Chúa Trời, Thượng Đế cho nhân loại và mỗi chúng ta.  Xin hãy lắng nghe tiếng phán dạy của Chúa Giê-xu hôm nay.

 

 

Bài trướcTỉnh Khánh Hòa: Hiệp Nguyện Quý I Năm 2014
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Tại Hội Thánh Xuân Quang – Quảng Ngãi