Bài thứ 286: Còn Tiếp

581

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11

Câu căn bản: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm nhân chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.  Câu 8.

 

 

Suy niệm: Cuốn sách thứ năm của Thánh Kinh Tân Ước, là sách Công Vụ Các Sứ Đồ, ghi lại những sự kiện ban đầu của Hội Thánh Chúa Giê-xu dưới sự quản nhiệm của những người mà Chúa Giê-xu đã chỉ định. Một số học giả đề nghị rằng cuốn sách này nên gọi là Công Vụ của Đức Thánh Linh, vì quyền năng của Đức Thánh Linh đã giúp cho các sứ đồ can  đảm đối đầu với những khó khăn bách hại.

 

Ngay trước khi Chúa Giê-xu được cất lên trời, Ngài nói với những người Ngài đã lựa chọn rằng: “các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm nhân chứng cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” Những lời này chấm dứt một Chương trong lịch sử công việc của Đức Chúa Trời trên đất, và mở ra một Chương mới. Chúng ta đang tham gia vào trang lịch sử quan trọng ấy.

 

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ mô tả cuộc làm nhân chứng cho Chúa Giê-xu của các sứ đồ Phi-e-rơ, Giăng, Ba-na-ba, Phao-lô, các nữ môn đệ như Đô-ca, Ly-đi và nhiều người khác trong những ngày đầu của Hội Thánh. Những người môn đồ tầm thường này nhờ năng lực từ Chúa ban rao truyền Lời Chúa dạy và minh chứng về tình thương của Chúa cho mọi người.

 

Câu chuyện ấy được tiếp nối qua chúng ta.

Khi chúng ta tin cậy Chúa và vâng theo sự chỉ đạo của Chúa trong việc phổ truyền danh Giê-xu, Chúa qua chúng ta mà viết nên những trang sử mới về công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài. Sau chúng ta, trang sử vẫn tiếp tục cho đến khi tận thế.

 

 

Bài trướcTỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tại Chi Hội Vĩnh Phước
Bài tiếp theoTHƠ: Ê-HÚT