Bài 9: Cầu Nguyện Để Tìm Ra Chương Trình Làm Việc Của Chúa

483

 

 

    Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Chúa thức dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. 

    Mác 1:35.

 

 

    Các môn đệ Chúa đều biết rằng họ có thể gặp Chúa cầu nguyện vào lúc sáng sớm mỗi ngày. Khi cần Chúa, họ biết rõ Chúa ở đâu để tìm. Khi Giu-đa phản bội Chúa, hắn cũng dẫn bọn người đi bắt Chúa đến nơi Chúa cầu nguyện.

 

    Mỗi khi phải quyết định việc gì quan trọng, Chúa đều cầu nguyện.

 

    Khi Chúa bị cám dỗ hành động theo kiểu trần gian thay vì theo ý Cha, Chúa đã cầu nguyện. (Ma-thi-ơ 4).

 

    Khi phải lựa chọn các môn đệ, Chúa thức trọn đêm để cầu nguyện. (Lu-ca 6:12).

 

    Nếu Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời mà cần đến suốt đêm cầu nguyện để quyết định làm theo ý Cha, thì chúng ta cần bao nhiều thời giờ để thấu triệt ý muốn của Chúa ?

 

    Vì Chúa Giê-xu thường có đám đông vây quanh, nên Ngài biết cần phải tìm một nơi yên tĩnh để có thể nghe rõ tiếng Cha phán dạy. Chúa Giê-xu bị nhiều người tìm cách gây ảnh hưởng đến hướng đi của đời Ngài. Các môn đệ thì muốn Chúa đi đến với những đám đông (Mác 1 :37). Đám đông thì muốn tôn Chúa làm vua (Giăng 6 :15). Sa-tan thì cám dỗ Chúa thỏa hợp với nó, và theo nó (Ma-thi-ơ 4 :3,6,9).

 

    Chúa Giê-xu biết rõ nhiệm vụ của Ngài không phải là thu hút đám đông, nhưng vâng theo ý chỉ của Cha. Chính là sự cầu nguyện đã định ra chương trình cho sứ mạng của Ngài (Lu-ca 6 :12). Chúa cầu nguyện trước khi làm phép lạ (Giăng 11:42-43). Cầu nguyện giúp Chúa can đảm trong những lúc khó khăn (Lu-ca 9 :28-31). Cầu nguyện khiến Chúa có thể lên thập giá (Lu-ca 22 :41-42). Cầu nguyện cũng khiến Chúa ở trên thập giá và chịu được nỗi đau thương vô cùng (Lu-ca 23 :46).

 

    Hãy theo gương Chúa Giê-xu, dành thời gian ở riêng với Chúa để cầu nguyện và định ra lịch trình cho đời mình.