Ba Ngôi Hiệp Một Trong Sự Hòa Giải – 7/1/2019

1241

 

Ê-phê-sô 2:13-22

 13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. 14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, 15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.17 Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. 18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.
19 Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21 cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. 

                                

Câu gốc: “Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nhờ đâu mà dân Do Thái và dân ngoại được hòa giải? Qua đó cả hai nhóm người được đến gần với Đức Chúa Cha như thế nào? Chúng ta học được gì về sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong công tác hòa giải này?

Đây là phân đoạn Kinh Thánh nổi bật mà Sứ đồ Phao-lô bàn về sự hòa giải giữa dân ngoại và dân Do Thái. Họ là hai nhóm người thù nghịch nhau và có một bức tường lớn ngăn cách giữa họ do những luật lệ và quy tắc của người Do Thái. Nhưng chính nhờ huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đổ ra để phá vỡ bức tường ngăn cách đó và Ngài đã hiệp cả hai nhóm người này lại làm một (câu 13-14). Hơn thế nữa, qua sự hòa giải của Chúa Giê-xu, Ngài đã mang cả hai đến gần với Đức Chúa Trời và trở nên MỘT trong thân thể Ngài. Từ hai nhóm người thù nghịch này, Chúa kết hợp thành “một người mới” hay “một nhân loại mới” trong chính Ngài (câu 15). Từ đó, họ được kể là “người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Đây là một sự hòa giải diệu kỳ mà chỉ được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi mọi người tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình thì được bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống hàng ngày. Chúng ta thấy rõ sự hiện diện và hiệp một của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong công tác cứu chuộc và hòa giải giữa hai nhóm người này. Chính Chúa Giê-xu đem bình an đến khi Ngài hòa giải sự thù nghịch của nhân loại với Đức Chúa Trời. Họ được ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Cả người Do Thái lẫn người ngoại bang khi ở trong Đấng Christ thì được kết hợp với nhau xây dựng một đền thánh để Chúa ngự qua chính Đức Thánh Linh của Ngài mà chính Chúa Giê-xu là đá góc nhà và là nền tảng (câu 20-22).

Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn hiệp một trong mọi công tác được thực hiện cho nhân loại, đặc biệt là công tác hòa giải, cứu chuộc nhân loại. Theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được hòa giải trở lại với Đức Chúa Cha, và từ đó Ngài luôn hiện diện trong đời sống chúng ta là người được cứu qua Chúa Thánh Linh, để giúp đỡ, hướng dẫn và an ủi chúng ta trong suốt hành trình đức tin đi theo Chúa. Tạ ơn Chúa vì nhờ sự hiệp một của Ba Ngôi trong sự hòa giải mà chúng ta được trở thành người nhà của Đức Chúa Trời.

Bạn kinh nghiệm được sự hiện diện và hành động của Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống mình?

Lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho con được hòa giải với Chúa qua sự hiệp một của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Xin giúp con kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org