Aê Diê Pô Sĭt Suôr – 12/9/2023

2472

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 21:16-19

Êlan kliăng: “Hruê anei kâo iêô adiê leh anăn lăn ala jing pô hưn bi kdơ̆ng hŏng diih, klei kâo bi êdah leh ti anăp ală diih klei hdĭp leh anăn klei djiê, klei hơêč hmưi leh anăn klei tăm pah. Snăn ruah bĕ klei hdĭp, čiăng kơ diih leh anăn phung anak čô diih dưi dôk hdĭp” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 30:19).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei bi luh liê phung Philistin leh anăn phung Arabi ngă leh kơ phung Yuđa? Ya klei ruă mtao mâo? Ya ngă Aê Diê brei jih jang klei anei truh? Ya klei hriăm ih mâo kơ klei sĭt suôr Aê Diê?

Jih jang klei Aê Diê blŭ kơ Mtao Y-Jôram hŏng ƀăng êgei Khua pô hưn êlâo Y-Êli mâo klei bi sĭt djăl snăk. Aê Diê “mčhur” phung Philistin tĭng Yŭ leh anăn phung Arabi tĭng Yŭ Dhŭng čar Yuđa bi kdơ̆ng hŏng Mtao Y-Jôram. Dua phung găp djuê anei tuh jia leh kơ čar Yuđa hlăm ênuk Mtao Y-Jôsaphat kiă kriê, jing sa čô mnuih huĭ mpŭ kơ Aê Diê (II Klei Yăl Dliê 17:11), ƀiădah ară anei diñu “hriê bi blah hŏng phung Yuđa, mŭt čar Yuđa, leh anăn mă ba jih jang mnơ̆ng diñu ƀuh jing dŏ hlăm sang mtao, wăt phung anak êkei leh anăn phung mô̆ gơ̆, tơl amâo mâo anak êkei ăt dôk mbĭt hŏng gơ̆ ôh, knŏng Y-Jôača anak êkei gơ̆ mda hĭn” (êlan 17). Anei jing klei luč liê prŏng klei hdĭp mnuih kyuadah arăng srăng bi mdjiê jih jang đơ phung arăng mă jing mnă. Mtao Y-Jôram bi mdjiê leh jih jang phung ayŏng adei sa tian hŏng ñu, ară anei phung anak êkei ñu arăng bi mdjiê mơh, tlaih mă knŏng sa čô. Ya mjeh rah wiă boh anăn leh anăn Aê Diê bi sĭt nanao ya klei Ñu ƀuăn leh (Y-Yêrêmi 17:10). Leh jih klei anăn, Mtao Y-Jôram mâo klei ruă hlăm êhŭng prôč amâo thâo hlao ôh. Leh ruă dua thŭn, “prôč êhŭng ñu kbiă ti tač kyua klei ruă anăn, leh anăn ñu djiê hŏng klei knap snăk” (êlan 19). Anăn jing boh knhal tuč bŏ hŏng klei knap mñai kơ sa čô mnuih “ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa” leh anăn “lui leh Yêhôwa Aê Diê phung aê ñu” (êlan 6, 10).

Aê Diê bi sĭt nanao klei Ñu ƀuăn, anak êkei Mtao Y-Jôram mda hĭn ăt dôk hdĭp kyuadah Aê Diê bi sĭt klei Ñu ƀuăn leh hŏng Mtao Y-Đawit “brei sa boh pui kđen kơ Y-Đawit leh anăn kơ phung anak êkei gơ̆ hlŏng lar” (êlan 7). Aê Diê brei kơ Y-Jôram lu mông leh anăn mông myun pioh kmhal kơ klei soh. Klei bi kmhal kơ mtao ƀrư̆ hruê ƀrư̆ lu, mơ̆ng klei phung Êđôm leh anăn ƀuôn Lipna bi kdơ̆ng tal êlâo, êdei tinăn klei mtă brei răng mơ̆ng hră Khua pô hưn êlâo Y-Êli mơĭt, hlŏng kơ klei knap mñai truh kơ jih jang mnuih leh anăn dŏ ngăn mtao. Aê Diê yua leh Khua pô hưn êlâo Y-Êli čih hră mơĭt čiăng kơ mtao thâo sĭt jih jang klei knap mñai srăng truh amâo djŏ klei ƀri tăm truh ôh ƀiădah jing klei Aê Diê bi kmhal čiăng kơ mtao kmhal kơ klei soh. Ti knhal tuč jing klei ruă amâo dưi mdrao êjai dua thŭn. Ƀiădah mơ̆ng kŏ truh ti knhal tuč, wăt hlăm hruê mlan knhal tuč dôk đih ruă kjham, kăn ƀuh mtao kmhal kơ klei soh lei.

Aê Diê dưm ti anăp phung ƀuôn sang Ñu klei hdĭp leh anăn klei čăt đĭ lu, klei djiê leh anăn klei rai tuč (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 30:15) leh anăn sĭt nik Ñu srăng bi sĭt klei Ñu ƀuăn leh. Mtao Y-Jôram hngah amâo kmhal kơ klei soh ôh, ruah klei djiê leh anăn klei rai tuč, mtao mă tŭ leh jih jang klei anăn kơ ñu pô leh anăn kơ gŏ sang ñu djăl snăk. Anei jing klei hriăm prŏng kơ grăp čô drei. Đăm brei sa čô hlăm phung drei ngă klei amâo uêñ ôh kơ klei Pô Sĭt Suôr mtă brei răng. Kmhal bĕ mtam êjai mâo mông myun.

Mâo mơ̆ klei drei čiăng kmhal leh anăn lui hĕ?

Wah lač: Ơ Aê Diê, kâo bi mni kơ Ih kyuadah Ih jing Pô sĭt suôr hlŏng lar amâo tuôm mlih ôh. Đru kâo thâo kral ya klei kâo ngă amâo bi mơak kơ Ih ôh čiăng kơ kâo kmhal leh anăn lui hĕ čiăng kơ klei hdĭp kâo bi mơak kơ Ih nanao.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 24

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Ua Li Nws Hais – 12/9/2023
Bài tiếp theoChúa Thành Tín – 12/9/2023