Aê Diê Phat Kđi Phung Ƀuôn Sang Ñu Ruah Leh Anăn Phung Tue – 21/11/2023

2123

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 2:12-15 

Êlan kliăng: “Jih jang hlei pô ngă soh leh ti êngao klei bhiăn, msĕ mơh srăng rai tuč ti êngao klei bhiăn. Leh anăn jih jang hlei pô ngă soh leh ti gŭ klei bhiăn, klei bhiăn anăn srăng phat kđi ñu” (Rôm 2:12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei bhiăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač tinei? Bi msĕ hdră Aê Diê bi kmhal phung ƀuôn sang Ñu ruah leh anăn phung tue? Si klei mñă kơ drei kơ hdră hdĭp čiăng đăm tŭ klei phat kđi?

“Klei Bhiăn” Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač tinei jing klei bhiăn Aê Diê mtrŭn kơ phung ƀuôn sang Israel, mâo Pluh Mta Klei Bhiăn mâo Yêhôwa Aê Diê čih hlăm dua boh tâo (Klei Kbiă 24:12; 34:28). Êngao anăn lŏ mâo lu klei bhiăn hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê, Ñu mtrŭn klei bhiăn ala ƀuôn leh anăn Ñu mtă kơ phung ƀuôn sang mơ̆ng Y‑Môis hlăk êjai ñu dôk hŏng Aê Diê ti čư̆ Sinai, čih hlăm êma hdruôm hră klei bhiăn Y‑Môis.

Hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ruah, phung dôk ti gŭ klei bhiăn, Aê Diê srăng yua klei bhiăn phat kđi. Klei Aê Diê mñă klă, “Kyuadah amâo djŏ ôh phung hmư̆ klei bhiăn jing kpă ti anăp Aê Diê, ƀiădah phung gưt klei bhiăn srăng mâo klei yap kpă” (êlan 13). Y‑Yakơ mtô: “Ơ phung ayŏng amai adei, ya yuôm tơdah sa čô lač ñu mâo klei đăo, ƀiădah amâo mâo bruă bi êdah ôh? Klei đăo anăn dưi bi mtlaih ñu mơ̆?” (Y‑Yakơ 2:14). “Kyuadah msĕ si asei mlei amâo mâo mngăt djiê leh, msĕ snăn klei đăo amâo mâo bruă bi êdah djiê leh msĕ mơh.” (Y‑Yakơ 2:26). Hruê anei lu mnuih jing phung đăo ƀiădah amâo klă sĭt hdĭp hŏng klei đăo pô ôh, klei đăo amâo bi êdah ôh hŏng bruă ngă, anăn jing klei đăo djiê. Phung msĕ snăn srăng tŭ klei Aê Diê phat kđi.

Hŏng dŭm djuê ana Aê Diê amâo mâo mtrŭn klei bhiăn, Ñu amâo lač kơ klei soh ôh kyua digơ̆ amâo hlue klei bhiăn, ƀiădah Ñu srăng phat kđi hlue si klei bi êdah mơ̆ng djăp mnơ̆ng dhơ̆ng (Klei Mmuñ Hđăp 19:1; 107:8) leh anăn klei bhiăn kđăm hlăm ai tiê digơ̆ (Rôm 1:18-20; 2:15). Grăp čô thâo săng sơăi kơ klei mâo sa Pô Hrih Mjing leh anăn mâo klei čiăng kkuh mpŭ. Grăp ala čar mâo sơăi klei bhiăn phŭn leh anăn tur knơ̆ng knuih hdĭp mâo mơ̆ng klei bhiăn Aê Diê. Grăp djuê ana wăt tơdah mâo amâodah amâo mâo ôh klei bhiăn Aê Diê, ai tiê diñu dưi thâo kơ klei djŏ leh anăn klei soh msĕ si brei huĭ mpŭ kơ amĭ ama, amâo dưi mdjiê mnuih, amâo dưi ngă klei knhông, amâo dưi tlĕ dŏ dô arăng, brei khăp leh anăn đru kơ phung dleh dlan… Hlei pô thâo klei djŏ ƀiădah amâo hlue ngă amâodah thâo klei anăn jih soh ƀiădah ăt ngă snăn srăng tŭ klei Aê Diê bi kmhal.

Aê Diê kpă ênô srăng phat kđi kpă ênô kơ grăp čô mnuih, pah mni, bi kmhal kpă ênô hlue si hnơ̆ng Ñu bi êdah leh kơ grăp čô kyua klei gưt mơ̆ng grăp čô hlăm bruă ngă. Brei knang kơ Yang Mngăt Jăk leh anăn Klei Aê Diê Blŭ mtô, ƀuah mkra čiăng kơ drei hdĭp bi mơak kơ Aê Diê nanao.

Ya klei Aê Diê mñă kơ drei mơ̆ng klei hriăm anei? Mâo mơ̆ ya klei brei drei bi mlih?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih kyua brei leh Klei Aê Diê Blŭ leh anăn Yang Mngăt Jăk dôk hlăm kâo čiăng mtô mjuăt, ƀuah mkra, leh anăn mtrŭt kâo ngă klei djŏ. Khădah snăn, lu blư̆ kâo amâo tŭ jing hlăm bruă kâo bi ênguôt Ih. Akâo kơ Ih pap brei, gĭr hŏng kâo leh anăn thiăm ai ktang čiăng kâo hdĭp bi mơak kơ Ih nanao. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Philêmôn

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Txiav Txim Rau Nws Haivneeg thiab Lwm Haivneeg – 21/11/2023
Bài tiếp theoChúa Phán Xét Tuyển Dân Và Dân Ngoại – 21/11/2023