Tus Cai Cog Thiab Sau – 4/12/2022

600

 

 

II-Kauleethaus 9:6-11

Nqe cim:

Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias tus uas cog tsawg nws yeej yuav tau sau tsawg. Tus uas cog ntau nws yeej yuav tau sau ntau.” (II-Kauleethaus 9:6)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus qhia rau tus Tswv haivneeg tus lw dabtsi?
  • Tus lw no pab tau sab ntsujplig li cas?
  • Tus Tswv pub rau peb lub neej muaj npluamias ua dabtsi?
  • Peb tabtom tseb qhov chaw twg thiab sau tau yam dabtsi?

Timthawj Paulus siv tus neeg cog qoobloo los qhia txog kev fij khoom rau tus Tswv thiab pab lwm tus. Paulus hais txog tus lw cog thiab sau li no: tus uas cog tsawg nws yeej yuav tau sau tsawg. Tus uas cog ntau nws yeej yuav tau sau ntau(nqe 6). Nov yog ib tug lw uas cov neeg ua qoobloo yeej swm heev, tus neeg cog ntau yeej yuav tau sau ntau. Tsis muaj leejtwg cog tsawg es sau tau ntau li.

Timthawj Paulus xav kom cov neeg hauv nroog Kauleethaus saib kom deb dav thaum nws qhia txog kev sib pab nyiaj txiag rau cov ntseeg, qhov ntawd yuav ua rau lawv sab ntsujplig tawg paj txi txiv. Thaum lawv pab cov neeg pluag txhais tau hais tias yog lawv tabtom cog lub noob kev hlub, lawv yuav tau sau kev zoo siab thiab kev hlub. Tus Tswv cov menyuam yuav tsum nco ntsoov tus lw cog thiab sau no thaum fij khoom ua tus Tswv tes haujlwm thiab pab lwm tus. Fij khoom nyiaj txiag thiab pab luag yog tes haujlwm txaus siab ua. Nyob ntawm lub siab paub ua tus Tswv tsaug thiab hlub lwm tus ces peb fij xwb. Timthawj Paulus hais meej hais tias: “rau qhov Vajtswv hlub tus uas xyiv fab muab” (nqe 7 – HMOWSV). Peb fij pestsawg tsis tseemceeb, qhov tseemceeb yog nyob ntawm tus cwjpwm thiab lub siab fij. Thaum peb muaj lub siab fij dawb paug thiab zoo siab hlo ces yeej yuav tau sau ntau yam koob hmoov.

Vajtswv yog tus uas muaj hwjchim Nws yuav pub tej uas nej yuav tsum muaj rau nej kom nej niaj hnub muaj txaus siv thiab muaj txaus coj mus pab lwm tus.(nqe 8). Thaum tus Tswv pub rau peb muaj txhua yam txaus siv, Nws xav kom peb muaj lub siab dawb paug pab cov neeg pluag. Los ntawm tes haujlwm peb ua no, lwm tus yuav paub tus Tswv thiab paub ua Nws tsaug (nqe 11). Tej zaum Timthawj Paulus nyeem cov lus txawj ntse hauv Pajlug 11:24-25 thaum nws hais txog tus lw cog thiab sau no. Leejtwg cog rau kev fij khoom nyiaj txiag thiab pub rau lwm tus ces yuav muaj npluamias thaum sau.

Vajtswv cov menyuam yuav tsum paub meej hais tias txhua yam peb muaj yog Nws tug (I-Xwmtxheej Vajntxwv 29:14). Peb tsuas yog ua cov saib xyuas tej khoom txhua yam uas tus Tswv muab xwb. Tus Tswv xav kom peb ncaj ncees rau tes haujlwm fij khoom nyiaj txiag rau Nws thiab pab cov neeg pluag, dua li qhov ntawd peb yuav tsum muaj tswvyim siv rau yam uas nyob mus ibtxhis. Peb siv cov noob tus Tswv muab mus cog li cas kom sau tau ntau tshaj qhov ntawd. Yuav tsum nco ntsoov tus lw: Tus uas cog ntau nws yeej yuav tau sau ntau”.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus nco ntsoov tus lw cog thiab sau, kom nyuam yaus muaj lub siab dawb paug cog los ntawm qhov kev fij khoom nyiaj txiag ua Koj tes haujlwm thiab txaus siab hlo pab cov neeg pluag. Amees.

Peb tabtom cog cov noob uas hais txog khoom txhua yam, koob hmoov thiab sijhawm rau tus Tswv zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 23:18-24:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThánh Nhạc Giáng Sinh 2022: Ngồi Dưới Mưa Kỷ Niệm “Chúa Vào Đời”
Bài tiếp theoKlei Bhiăn Rah Leh Anăn Wiă – 4/12/2022