Tìm Cầu Sự Khôn Ngoan – 22/3/2020

2452

 

Châm Ngôn 2:1-5

“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy chúng ta cần có thái độ ra sao khi tìm cầu sự khôn ngoan? Sự khôn ngoan Chúa ban khác với kiến thức của người đời như thế nào? Làm thế nào bạn có thể nhận được sự khôn ngoan từ Chúa?

 Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Vua Sa-lô-môn đưa ra ba mệnh đề có điều kiện để giúp chúng ta suy nghĩ cũng như có thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận sự khôn ngoan. Thứ nhất, chúng ta phải lắng nghe cẩn thận những lời dạy dỗ của sự khôn ngoan (câu 1-2). Cần phải mở lòng để “tiếp nhận”, “lắng tai nghe”“hướng lòng” về sự khôn ngoan. Điều này nói lên người nghe phải hết sức tập trung, không để lời dạy dỗ “vào tai này, qua tai khác, rồi bay mất”. Nhưng lời dạy này phải được tiếp nhận và ghi nhớ trong lòng, trong trí. Thứ hai, chúng ta phải khao khát sự khôn ngoan theo cách tương tự như khi “kêu cầu”, “cầu xin” Đức Chúa Trời giải thoát hay cứu vớt mình (câu 3). Chính Vua Sa-lô-môn cũng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan và Chúa đã ban cho ông. Thứ ba, chúng ta phải tìm kiếm sự khôn ngoan như chúng ta tìm kiếm tiền bạc hay bửu vật bị ẩn giấu (câu 4). Cần phải biết đánh giá cao giá trị của sự khôn ngoan để hết lòng và nghiêm túc tìm kiếm.

Khi chúng ta làm trọn ba điều trên, chúng ta sẽ hiểu được sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời (câu 5) vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu và là nền tảng chính yếu để có được sự khôn ngoan (Châm Ngôn 1:7). Và khi chúng ta hết lòng tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa qua sự lắng nghe tiếng Chúa, cầu xin Chúa tha thiết, nỗ lực hết sức trong công việc, Chúa sẽ ban cho chúng ta có sự khôn ngoan của Ngài. Trước giả Gia-cơ dạy con dân Chúa: “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách” (Gia-cơ 1:5 BTTHĐ).

Sự khôn ngoan trong Chúa không giống với kiến thức của người đời. Rất nhiều người có kiến thức cao nhưng đã sử dụng sự hiểu biết của mình để làm điều sai trật, tội lỗi, nhằm trục lợi cho mình và gây thiệt hại cho nhiều người, ví dụ như dùng kiến thức điện toán để lấy cắp thông tin của người khác và bán nhằm trục lợi chẳng hạn. Sự khôn ngoan của người kính sợ Chúa là khôn ngoan mà chúng ta phải cầu xin Chúa, hết lòng tìm kiếm với sự khao khát để giúp chúng ta biết sống đẹp ý Chúa, làm vinh hiển Danh Ngài và đem lại lợi ích cho nhiều người.

Bạn đã cầu nguyện xin Chúa ban cho mình khôn ngoan, hết lòng tìm cầu Chúa và kính sợ Chúa chưa?

Kính lạy Chúa, xin cho con luôn sống kính sợ Chúa, có lòng mềm mại, lắng nghe tiếng Chúa, tìm cầu ý Chúa mỗi ngày để con có sự khôn ngoan Chúa ban hầu cho mọi quyết định của con trong cuộc sống luôn đem lại ích lợi cho Chúa và cho nhiều người.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 23.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org