Sự Sống Đời Đời – 4/3/2018

975

 

Gióp 18:11-21

11 Từ bốn phía sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối,
Xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người.
12 Sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu,
Và tai họa chực sẵn ở bên cạnh người.
13 Các chi thể hắn sẽ bị tiêu nuốt,
Tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết tiêu nuốt.
14 Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình, là nơi hắn nương cậy;
Đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp.
15 Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn,
Còn diêm sanh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó.
16 Ở dưới thì rễ hắn khô héo,
Ở trên lại bị chặt nhành.
17 Kỷ niệm hắn sẽ diệt khỏi thế gian,
Danh hắn không lưu lại trên mặt đất.
18 Hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm,
Và người ta khu trục nó khỏi thế gian.
19 Hắn sẽ chẳng có con cháu giữa dân sự mình,
Cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình.
20 Những người hậu sanh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn,
Y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp.
21 Quả thật đó là nơi ở của kẻ bất công,
Và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời. 

Câu gốc: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát trình bày về hậu quả kẻ làm ác và không biết Chúa thế nào? Kết quả cuối cùng của họ ra sao? Lý luận của ông Binh-đát nhắc nhở chúng ta vấn đề nghiêm túc nào của đời người?

Ông Binh-đát trình bày cho ông Gióp về hậu quả của kẻ bất công và người không biết Đức Chúa Trời phải gánh chịu (câu 21). Ông nói về sự bất an luôn theo đuổi kẻ ác. Sự bất an này đến từ bốn phía, đến từ sự đói kém, từ thiên tai (câu 11-15). Nhà trại là nơi trú ẩn cho người tìm sự bình an cũng bị cướp đi, và người bị đày đi đến “vua của sự kinh khiếp,” ám chỉ đến sự chết (câu 14). Tiếp theo, ông Binh-đát nói về sự tuyệt vọng của kẻ ác (câu 16-20). Ông Gióp dùng hình ảnh một cây bị đốn vẫn có thể đâm chồi khi có đủ độ ẩm, khi cây bị cắt nhánh, nó sẽ khô héo, hay vào mùa đông, cành cây có thể rụng hết lá, nhưng nếu gốc cây còn sống, đến mùa xuân, cây lại đâm cành và sinh bông kết trái (Gióp 14:7-11); nhưng ở đây, ông Binh-đát nói ngược lại, ông khẳng định kẻ ác thì khác, họ như cây rễ đã khô héo, không thể sống lại được (câu 16). Kẻ ác bị tiêu diệt khỏi thế gian, bi xô đuổi vào bóng tối, con cháu họ cũng không còn, những sự nghiệp, di sản của họ cũng dần tan đi. Kẻ ác không còn đường để giải thoát, hoàn toàn tuyệt vọng và đi vào sự chết vĩnh viễn. Đó là những lý luận của ông Binh-đát nhằm khuyến cáo ông Gióp với dụng ý rằng nếu ông không ăn năn thì hậu quả sẽ không tránh khỏi.

Chúng ta biết rõ những điều ông Binh-đát nói nếu áp dụng vào hoàn cảnh của ông Gióp thì hoàn toàn sai, động cơ và cách trình bày trong trường hợp này cũng không đúng đối với bạn mình. Tuy nhiên, qua lập luận của ông Binh-đát về hậu quả của kẻ ác và của người không biết Chúa cũng nhắc nhở chúng ta một vấn đề nghiêm túc. Đó là con người phải đối diện với hai số phận cho đời sau, sống đời đời hoặc hư mất đời đời. Con đường duy nhất để con người có được sự sống đời đời là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lời Chúa phán: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống(Giăng 5:24). Khi tin Chúa Giê-xu, chúng ta thoát khỏi con đường diệt vong, mà đến với con đường hy vọng; thoát khỏi sự chết và sự phán xét trong ngày Chúa trở lại, và có sự sống vĩnh cửu.

Bạn tin chắc mình có sự sống đời đời và niềm hy vọng trong Chúa? Bởi đâu bạn chắc chắn như vậy?

Kính lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bảo vệ, che chở con, cho con sự bình an dù trong cơn hoạn nạn. Tạ ơn Chúa vì trong Chúa con có hy vọng và sự sống đời đời Ngài ban cho con từ khi con tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 10.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.