Pauj Tus Tswv Txiaj Ntsig – 31/12/2022

279

 

 

Phau Ntawv Nkauj 116

 

Nqe cim:

“Tus Tswv ua txhua yam zoo rau kuv, kuv yuav muab dabtsi pauj Nws txiaj ntsig?” (Phau Ntawv Nkauj 116:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Txhua yam zoo uas tus Tswv pub rau tus sau Phau Ntawv Nkauj 116:1-11 yog dabtsi?
  • Txij nqe 13-19, peb yam uas tus sau Phau Ntawv Nkauj no yuav pauj tus Tswv txiaj ntsig yog yam twg?
  • Vim li cas coj khoom fij rau tus Tswv yog pauj tus Tswv txiaj ntsig?
  • Peb ua tus Tswv tsaug yam dabtsi lub xyoo dhau los?

Tus uas sau Phau Ntawv Nkauj 116 dim tej kev nyuaj siab, raug dag, thiab raug tua povtseg (nqe 3, 8, 10, 11). Lub sijhawm ntawd, nws nyuaj siab, ntxhov siab thiab quaj ntsuag (nqe 8, 10, 11). Lub sijhawm nws raug tej kev nyuaj li ntawd, nws tau txais tej lus uas nws thov Vajtswv pab (nqe 1, 2, 6), tus Tswv tsis ua ib tug uas nyob saum ntuj pub koob hmoov rau tus nyob hauv ntiajteb no, tiamsis Nws zoo li Leej Txiv khoov ntshis los mloog tus menyuam thov (nqe 2). Vim tau txais txojkev pab ntawm tus Tswv uas hlub yus, tus sau Phau Ntawv Nkauj hais tias: Tus Tswv ua txhua yam zoo rau kuv, kuv yuav muab dabtsi pauj Nws txiaj ntsig?(nqe 12). Raws li kev ua neej, thaum peb raug txomnyem, muaj ib txhais tes cev tuaj pab peb thiab rub peb tawm, peb yeej yuav nco ntsoov nws txiaj ntsig. Kuj ib yam nkaus li ntawd, peb cheemtsum zeem paub tias txawm yus yuav ua dabtsi los yeej pauj tsis tau tus Tswv tej kev zoo uas Nws ua pub rau peb li.

Tiamsis kuj tsis yog vim txoj koob hmoov ntawd loj heev peb pauj tsis tau ces tsis tas pauj li. Tus uas sau Phau Ntawv Nkauj 116 hais peb yam uas nws ua kom pauj tau tus Tswv txojkev pab cawm nws. Tim ib, thov tus tswv mus tas sim neej (nqe 2, 13, 17). Pauj txiaj ntsig los ntawm qhov “thov” Nws , mloog cuag li txawv rau peb, tiamsis qhov ntawd yog yam uas Vajtswv txaus siab (Phau Ntawv Nkauj 50:15; 91:15; Yaxayas 43:22,…). “Thov” tus Tswv ces yog qhia tawm lub siab ntseeg thiab muaj kev sib raug zoo nrog tus pub koob hmoov. Tim ob, “muab khoom fij ua tsaug” (nqe 17a), txhais tau hais tias ua kevcai ua Vajtswv tsaug. Tsa suab ua tus Tswv tsaug thiab ua lub neej muaj lub siab ua tsaug ces yog qhov uas pauj tus Tswv tsiaj ntsig uas Nws txaus siab (Phau Ntawv Nkauj 100:4; Efexus 5:20; Filipis 4:6; Kaulauxais 4:2). Thiab tim peb, “muab tej uas kuv tau coglus tseg lawm fij rau koj(nqe 14, 18). Ua tiav raws li coglus tseg rau tus Tswv yog saib taus Nws thiab ua kom Nws zoo siab thaum Nws foom koob hmoov rau peb (Phau Ntawv Nkauj 50:14; 66:13).

Xyoo 2022 dhau mus, txawm yog muaj ntau yam txomnyem, los ntseeg hais tias peb txhua tus yeej tau txais txhua yam zoo uas tus Tswv pub rau peb, tsevneeg thiab peb tej txheebze ntau kawg. Cia li siv sijhawm los suav tej koob hmoov zoo ntawd thiab kawm tus uas sau Phau Ntawv Nkauj 116 tus qauv, xav saib peb yuav ua dabtsi pauj tus tswv txiaj ntsig.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua tsaug uas Koj pub koob hmoov ntau kawg nkaus lub xyoo dhau los. Thov Koj pab kom nyuam yaus muaj kev thov Koj, paub ua tsaug thiab ua tiav tej uas nyuam coglus tseg ua rau Koj. Amees.

Peb xav li cas thiab ua dabtsi rau hnub xaus xyoo 2022 no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yelemis 50:17-32

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà KA RẸO (MỌ BÌNH)
Bài tiếp theoBi Wĭt Klei Jăk Aê Diê Brei – 31/12/2022