Ngày 5/4/2017: Khẩn Cầu trong Sự Kiêng Ăn

928

Ê-xơ-tê 4:15-17

15 Bà Ê-xơ-tê bèn biểu đáp lại cùng Mạc-đô-chê rằng: 16 Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết. 17 Mạc-đô-chê bèn đi, và làm theo mọi điều bà Ê-xơ-tê đã dặn biểu mình.
 

Câu gốc:  “Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa” (câu 16a)

 

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê và cả dân Giu-đa đang đối diện vấn đề nào? Bà yêu cầu ông Mạc-đô-chê làm gì? Tinh thần sẵn sàng tận hiến vì dân tộc của bà ra sao? Ông Mạc-đô-chê đã đáp ứng yêu cầu của bà Ê-xơ-tê thế nào? Bạn học được gì qua tinh thần của bà Ê-xơ-tê?

 

Từ những câu đầu của chương 4, chúng ta biết dân Giu-đa đang phải đối diện với nan đề lớn liên quan đến sự sống còn của cả dân tộc. Hết thảy dân Giu-đa đang hoảng sợ và thảm sầu trước mưu đồ tiêu diệt dân Giu-đa của ông Ha-man. Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng thuộc dân Giu-đa, và bà còn đang đối diện với nan đề khác nữa là đã 30 ngày rồi bà không được vua vời vào cung (câu 11). Tuy nhiên, đứng trước sự tồn vong của dân tộc và nhận được lời nhắc nhở của người cha nuôi là ông Mạc-đô-chê (câu 14), bà đã quyết định sẽ liều mình, tận hiến vì dân tộc.

 

Bà kêu gọi hết thảy dân Giu-đa hiệp lại, đồng một lòng kiêng ăn cầu nguyện trong ba ngày trước khi bà vào yết kiến vua. Chính bà và cả những nô tì cũng sẽ kiêng ăn (câu 16a). Dù Danh của Đức Chúa Trời không hề được nhắc đến trong cả sách Ê-xơ-tê, nhưng chính tại thời điểm này, người đọc nhận biết rõ sự tể trị của Chúa cùng tấm lòng hướng về Chúa của cả dân Giu-đa. Họ kiêng ăn là để hết lòng kêu cầu sự giải cứu từ Chúa, mong chờ ơn thương xót và lòng khoan dung của Ngài đoái đến dân chúng.

 

Bà Ê-xơ-tê biết rõ việc đường đột yết kiến vua mà không có lệnh vua là trái luật pháp (câu 16b). Nhưng bởi lòng yêu dân tộc, bà sẵn sàng dấn thân với lòng tin quyết qua câu nói bất hủ “nếu tôi phải chết thì tôi chết” (câu 16b). Câu nói này thể hiện sự thuận phục ý muốn Chúa dù phải trả giá cả tính mạng. Do đó, bà cần sự cầu thay của dân chúng và chính bà cũng cần kiêng ăn để tìm biết ý Chúa trong quyết định hy sinh này. Ông Mạc-đô-chê đã “làm theo mọi điều” bà Ê-xơ-tê yêu cầu (câu 17). Chắc chắn ông đã kêu gọi dân Giu-đa nhóm hiệp tại kinh đô Su-sơ để kiêng ăn cầu nguyện cho bà Ê-xơ-tê trong việc vào gặp vua để cầu xin cho sự sống còn của chính họ.

 

Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta thấy khi đối diện với vấn đề quan trọng, con dân Chúa hay chính Chúa Giê-xu đã kiêng ăn cầu nguyện (Ma-thi-ơ 4:1-2; Công Vụ 12:2-3; Giô-na 3:5,…). Cầu khẩn trong sự kiêng ăn bày tỏ tấm lòng hạ mình và muốn tập trung tấm lòng, tâm trí hướng về Chúa để tha thiết kêu cầu sự giúp đỡ, sự thêm sức, sự đoái xem và hành động của Chúa. Đây là một trong những kỷ luật tâm linh mà con cái Chúa cần thực hiện.

Bạn có thường kêu cầu với Chúa trong sự kiêng ăn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết dành thời gian kiêng ăn cầu khẩn cùng Ngài cho những nan đề trong cuộc sống, cho gia đình, cho Hội Thánh và cho cả những người chưa được cứu.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 36.

Bài trướcNgày 4/4/2017: Ai Tể Trị Đời Sống Mình?
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 04/2017