Ngày 3/4/2017: Tránh Xa Những Dục Vọng Xác Thịt

1123

I Phi-e-rơ 2:11-12

11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. 12 Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
 

Câu gốc:  “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (câu 11).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh những người tin Chúa giống như ai giữa trần gian này? Ông khuyên các tín hữu cần phải làm gì? Mục đích các tín hữu cần phải sống như thế để làm gì? Bạn tránh xa những dục vọng của xác thịt như thế nào?

 

Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh những người tin Chúa giống như “người ở trọ, kẻ đi đường” giữa trần gian này (câu 11). Thật vậy, một khi chúng ta đã bằng lòng theo Chúa, được Ngài ban cho danh phận làm con và được trao quyền công dân thiên quốc, thì đối với trần gian này chúng ta chỉ là khách bộ hành trên đất. Quê hương thật sự của chúng ta là thiên đàng vinh hiển cùng sống với Đức Chúa Trời trong phước hạnh. Do đó, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu phải nhận thức rõ điều này để có nếp sống đúng đắn của một con cái Chúa. Ông khuyên họ phải “kiêng những điều xác thịt ưa thích” (câu 11), tức phải tránh xa những dục vọng của xác thịt là những điều chống nghịch và phá hoại linh hồn. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại Ga-la-ti “chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” vì chúng nghịch lại với Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16-17). Những điều xác thịt ưa thích thường dẫn chúng ta vào tội lỗi, phá hủy đời sống thánh khiết dành cho Chúa. Cho nên Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta nên kiêng cữ những điều như thế.

 

Ngoài ra, ông cũng khuyên chúng ta “phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại” (câu 12). Dân ngoại là dân không thuộc về Chúa. Trên trần gian này, chúng ta đang sống giữa nhiều người chưa tin Chúa, và chính chúng ta phải là “muối của đất, ánh sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:16), để giúp họ nhận biết Chúa và tin Ngài. Có thể khi theo Chúa, chúng ta thường bị những người không tin cười nhạo, gièm chê (câu 12) nhưng nếu chúng ta có nếp sống ngay lành thì chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ của họ và thậm chí có thể khiến họ nhận biết Chúa qua đời sống chúng ta.

 

Người tin Chúa cần phải thực hành những kỷ luật thuộc linh trong cách “ăn ở,” nghĩa là trong cách sống hằng ngày của chúng ta. Cơ Đốc nhân cần có đời sống nhu mì, liêm chính, ngay lành, bày tỏ lòng thương xót và tình yêu thương đối với người chung quanh. Qua lời nói ân hậu, việc làm chân thật và nếp sống thanh sạch của chúng ta, nhiều người sẽ nhìn thấy Chúa để khi được “Chúa thăm viếng”, họ cũng sẽ tin nhận Chúa và cùng tôn vinh Ngài với chúng ta.

 

Vì vậy, giữ nếp sống kỷ luật thuộc linh luôn cần thiết đối với mỗi con cái Chúa. Bạn có tránh xa những dục vọng của xác thịt để sống đẹp lòng Chúa không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng con là công dân thiên quốc, để con tìm kiếm những điều thuộc về thiên đàng và không chiều theo dục vọng xác thịt hoặc đời này. Xin dạy con có nếp sống ngay lành để nhiều người có thể nhìn thấy Chúa và tin nhận Ngài qua đời sống con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 34.

Bài trướcRa Khỏi Đống Tro Tàn (Chương 6)
Bài tiếp theoThơ: Vui Gánh Đau Thương!