Ngày 3/4/2016: Chúa Toàn Tri

662

Thi Thiên 139:1-6  

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi” (câu 1).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả trình bày thuộc tính toàn tri của Chúa như thế nào? Chúa đã thể hiện sự toàn tri của Ngài ra sao qua đời sống ông? Bạn kinh nghiệm thế nào về sự toàn tri của Chúa trong đời sống cá nhân?

 

Thi Thiên 139 từ câu 1-6 là lời khẳng định của Vua Đa-vít về thuộc tính toàn tri của Chúa: “Chúa biết tôi.” Từ câu 1-4, tác giả lặp lại nhiều lần từ “biết” với các khía cạnh khác nhau. Từ “biết” trong câu đầu mang ý nghĩa Chúa biết rõ ông qua sự khảo sát, dò xét cẩn thận từng chi tiết trong đời sống ông. Từ “biết” trong câu 2 nghĩa là hiểu rõ và nhận thức sâu sắc. Chúa biết lúc Vua Đa-vít ngồi cũng như lúc ông đứng. Chúa biết hành động và cả tư tưởng của ông. Từ “xét nét” trong câu 3a cũng có nghĩa là thử kim loại hay thử nghiệm. Từ “biết” trong câu 3b, 4 bày tỏ Chúa biết Vua Đa-vít tường tận và thấu đáo từ trong tấm lòng. Chúa là Đấng Toàn Tri biết rõ mọi tư tưởng, hành động, đường lối, động cơ của chúng ta. Ngay cả những lời chưa ra khỏi miệng thì Chúa cũng đã biết rõ ràng.

 

Vua Đa-vít không chỉ ca ngợi Chúa về thuộc tính toàn tri của Ngài, ông còn tiếp tục bày tỏ mối liên hệ của mình với Chúa Toàn Tri. Chúa “bao phủ” có nghĩa là Chúa bảo bọc ông khác nào canh giữ một vật quý giá. Các chữ“phía trước, phía sau, bên trên” cho thấy Chúa Toàn Tri đã bảo vệ, che chở ông mọi mặt trong cuộc sống. Chúa là Đấng luôn đi với con cái Ngài trong mọi hoàn cảnh để bảo vệ, chăm sóc, và hướng dẫn cách thân thiết. Trước sự kỳ diệu tuyệt vời của Chúa, Vua Đa-vít phải thốt lên: “Thật diệu kỳ quá” và “cao đến đỗi tôi không sao với kịp!” Sứ đồ Phao-lô đã từng nêu lên câu hỏi trong thư Rô-ma 8: “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ?” Rồi ông khẳng định: “… bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta.” Thật đúng như vậy, không có điều gì khiến chúng ta có thể xa cách tình yêu thương, sự bảo bọc của Chúa.

 

Ngày nay, mỗi khi chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, gia đình mình, và Hội Thánh Chúa, chắc chắn chúng ta phải hòa lòng với tác giả Thi Thiên 139 mà tôn vinh Chúa là Đấng Toàn Tri. Chúng ta cần học gương Vua Đa-vít tôn cao Danh Thánh của Chúa. Mặt khác, chúng ta cũng cần cẩn thận giữ lòng, hành động, lời nói, suy nghĩ của mình đối với Chúa và đối với mọi người. Phải nhớ rằng Chúa chúng ta là Đức Giê-hô-va Toàn Tri.

 

Bạn có hằng dâng lời cảm tạ Chúa và xét đời sống mình mỗi ngày không?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn biết từng chi tiết trong đời sống con và luôn bảo bọc đời con. Xin cho con biết dâng lời tạ ơn Chúa không thôi và giữ gìn đời sống con trước Đấng Toàn Tri.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Giăng 3.

Bài trướcNgày 2/4/2016: Các Âm Mưu của Kẻ Thù
Bài tiếp theoCứu Trợ Tín Hữu Và Đồng Bào Gặp Khó Khăn Tại Bắc Trà My – Tỉnh Quảng Nam