Khua Yang Čiăng Klei Jing Ung Mô̆ Dôk Kjăp – 3/4/2024

1183

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 19:6-9

Êlan kliăng:“Snăn diñu amâo lŏ jing dua ôh, ƀiădah knŏng sa kđeh. Snăn đăm brei mnuih bi ktlah ôh ya mnơ̆ng Aê Diê bi mguôp leh mbĭt.” (Y-Mathiơ 19:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn:  Ya klei Khua Yang čiăng tơdah ñu mkŏ mdơ̆ng klei jing ung mô̆?  Ya ngă klei bhiăn Y-Môis brei klei dưi bi lui ung mô̆? Tơdah tlă anăp hŏng klei lông dlăng hlăm klei jing ung mô̆, ya klei brei phung đăo kơ Krist ngă, čiăng dưi găn gao?

Khua Yang čiăng kơ jih jang klei jing ung mô̆ dưi dôk kjăp, kyuanăn Ñu mtă “Snăn đăm brei mnuih bi ktlah ôh ya mnơ̆ng Aê Diê bi mguôp leh mbĭt.” (êlan 6). Tơdah phung Pharisi êmuh Khua Yang kơ hră Y-Môis mtô mtă kơ klei bi lui ung mô̆ tui si Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 24:1-4, Khua Yang Yêsu wĭt lač “ƀiădah mơ̆ng mphŭn amâo djŏ snăn ôh” (êlan 8) brei ƀuh klei Khua Yang čiăng tơdah mkŏ mdơ̆ng klei jing ung mô̆, brei ung mô̆ hdĭp hrăm mbĭt tơl tuč klei hdĭp. Klei jing ung mô̆ jing klei bi mguôp amâo djŏ knŏng hŏng mnuih ôh ƀiădah wăt jing klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Khua Yang, kyuanăn Khua Yang srăng bi kmhal hlei pô ngă soh hŏng klei bi mguôp. Klei Aê Diê Blŭ lač klă:“Kyuadah Yêhôwa jing Pô hưn bi sĭt kơ klei bi mguôp ih hŏng mô̆ ih mơ̆ng ih hlăk ai, hŏng gơ̆ ih amâo dôk sĭt suôr ôh, wăt tơdah gơ̆ jing pô dôk mbĭt hŏng ih leh anăn jing mô̆ ih hŏng klei bi mguôp” (Y-Malaki 2:14). Klei bi mguôp klei jing ung mô̆ jing kluôm jih klei hdĭp leh anăn knŏng klei djiê yơh bi ktlah dua čô ung mô̆.

Khua Yang čiăng klei jing ung mô̆ dưi dôk kjăp, ƀiădah Y-Môis tŭ hĕ kơ klei bi lui ung mô̆ “Kyuadah ai tiê diih khăng” (êlan 8)! Klei bhiăn bi lui ung mô̆ adôk hĕ hlăm Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn amâo djŏ kyua Aê Diê tŭ ư kơ klei bi lui ung mô̆ ôh ƀiădah kyua klei soh anak mnuih adôk. Jih jang klei mtă hlăm klei bhiăn Y-Môis kơ klei bi lui ung mô̆ mâo hĕ, kyuadah mâo klei bi rŭng leh anăn ai tiê khăng phung mnuih soh jhat bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê yơh, amâo djŏ jing klei Aê Diê čuăn mơ̆ng mphŭn dơ̆ng ôh. Kyuanăn amâo mâo ôh sa čô, boh nik nak phung đăo kơ Krist, dưi dlăng hĕ kơ klei khăng ai tiê msĕ si mta phŭn năng kơ klei bi lui ung mô̆.

Ti krah klei hdĭp ƀuôn sang ƀrư̆ hruê brei klei ênưih hĭn hlăm klei jing ung mô̆, klei êngiê hlăm klei bi lui ung mô̆ lu mnuih tŭ ư hĭn, bi hmăi amâo ƀiă ôh kơ klei jing ung mô̆ hlăm phung đăo kơ Krist. Klei bi lui ung mô̆ jing klei amâo bi mơak kơ Khua Yang ôh, leh anăn ăt kăn dưi mkra msir rei phŭn knhal klei dleh dlan hlăm gŏ sang, leh anăn sĭt nik yơh lui klei bi hmăi jhat kơ phung anak leh anăn kơ ƀuôn sang! Akâo kơ Khua Yang brei grăp čô drei hŏng jih ai tiê huĭ mpŭ kơ Aê Diê, hdơr nanao Khua Yang yơh jing Khua kơ klei jing ung mô̆, Ñu čiăng klei jing ung mô̆ dưi dôk kjăp. Klei hdĭp hlăm gŏ sang amâo tlaih ôh tlă anăp hŏng klei lông dlăng, klei dleh dlan, ƀiădah hlăm Khua Yang brei drei akâo Khua kơ klei jing ung mô̆ đru drei ñĕ đuĕ kbưi mơ̆ng klei soh, mkra msir klei dleh dlan hlăm hdră êlan Khua Yang čiăng leh anăn akâo Khua Yang bi mlih ai tiê khăng grăp čô drei dưi jing êdu êun bŏ hŏng klei khăp leh anăn thâo bi pap, čiăng kơ klei jing ung mô̆ drei dưi dôk kjăp nanao, gŏ sang dưi dưn klei jăk mơak ti lăn ala anei leh anăn klei pap klei hdĭp Khua Yang brei (I Y-Pêtrôs 3:7).

Ya klei brei drei ngă čiăng dưi răng kriê klei jing ung mô̆ dôk kjăp nanao?

Wah lač: Ơ Khua Yang jing Khua kơ klei jing ung mô̆! Bi mni kơ Khua Yang brei leh kơ kâo Klei Ih Blŭ mtô kơ klei jing ung mô̆, čiăng kơ kâo thâo săng leh anăn gưt ngă hlue hlăm klei hdĭp gŏ sang. Akâo Ih đru kâo ñĕ đuĕ kbưi mơ̆ng klei soh, knang kơ Khua Yang nanao čiăng dưi găn gao jih klei lông dlăng hlăm klei jing ung mô̆, đru gŏ sang kâo dôk kjăp nanao hlăm Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 40

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Xav Kev Sib Yuav Ruaj Khov – 3/4/2024
Bài tiếp theoChúa Muốn Hôn Nhân Bền Vững – 3/4/2024