Hiếu Kính Cha Mẹ – 12/5/2019

3049

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12      

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao điều răn hiếu kính cha mẹ đặc biệt hơn luân lý người đời? Chúa Giê-xu tóm tắt điều răn này như thế nào? Lời hứa đặc biệt nào cho những ai vâng giữ? Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ hằng năm nhắc nhở bạn điều gì?

Lời Chúa dạy về kiếu kính cha mẹ thật vô cùng đặc biệt, khác hẳn với luân lý hiếu kính của người đời. Bởi đây là điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên do chính tay Ngài viết ra trên bảng đá (Phục Truyền 9:10). Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều răn này trong Ê-phê-sô 6:2-3: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.” Trong tiếng Hy Lạp, từ “hiếu kính” có nghĩa là “kính trọng, yêu quý, và tôn trọng.”

Chúa Giê-xu tóm tắt về điều răn này và những điều sẽ xảy ra cho những ai không vâng giữ: “Vì Môi-se có nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi; lại nói: Ai rủa sả cha mẹ, thì phải bị giết” (Mác 7:10). Cụm từ “rủa sả cha mẹ” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “nói điều dữ để tránh né không hiếu kính cha mẹ.” Chúa nói tiếp: “Nhưng các ngươi nói rằng: Nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng: Mọi điều tôi sẽ giúp cha mẹ được, thì đã là co-ban (nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa Trời), vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình sự gì nữa; dường ấy, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy” (Mác 7:11-13). Từ “Co-ban” là có nghĩa là “một của lễ dâng lên Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu quở trách sự lạm dụng “Co-ban” để tránh né giúp đỡ cha mẹ, đó chính là “rủa sả cha mẹ”. Như vậy, đối với Chúa, hiếu kính cha mẹ là điều vô cùng quan trọng, quan trọng như đối với Đức Chúa Trời khi Ngài đặt điều răn này trong Mười Điều Răn.

Trong lúc các điều răn khác, không có lời hứa đi kèm, thì điều răn này, Đức Chúa Trời thêm vào hai lời hứa: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu [lời hứa thứ nhất] và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho [lời hứa thứ hai] (Phục Truyền 5:16). Đây là một lời hứa hết sức tuyệt vời! Chúng ta sẽ sống lâu trên đất trong phước hạnh trọn vẹn mà Đức Giê-hô-va ban cho khi chúng ta vâng lời Chúa sống yêu mến và chăm sóc cha mẹ trọn lòng hiếu kính. Ngày nay, chúng ta sống dưới thời kỳ ân điển nhưng điều răn hiếu kính cha mẹ và lời hứa của Đức Giê-hô-va vẫn còn đó. Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ hằng năm nhắc chúng ta nhớ điều răn hiếu kính cha mẹ để chúng ta hết lòng vâng giữ.

Bạn có hết lòng hiếu kính cha mẹ đúng như điều răn Chúa truyền chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban điều răn hiếu kính cha mẹ để dạy dỗ con. Xin cho con dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn biết yêu thương, chăm sóc và trọn lòng hiếu kính với cha mẹ.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 6.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org