Giới Thiệu Lịch 2017 Của UB. Cơ Đốc Giáo Dục

1170

GIỚI THIỆU LỊCH 2017

CỦA ỦY BAN CƠ ĐỐC GIÁO DỤC

TỔNG LIÊN HỘI

Lịch 2017 khổ giấy 45×70 loại 13 tờ

Chủ đề: Lời Chúa

Lịch biếu tặng cho các Hội Thánh và những khách có liên hệ thường xuyên với các Phòng sách Cơ Đốc Giáo Dục.

Nếu Hội Thánh nào muốn đặt lịch loại 13 tờ in tên Chi Hội – Mọi chi tiết xin liên hệ với các Phòng sách hoặc Email: uybancdgd@gmail.com