Đừng Đánh Mất Lòng Tôn Kính – 25/6/2019

2103

 

I Sử Ký 13:1-10

1 Đa-vít hội nghị với quan tướng ngàn quân, quan tướng trăm quân, cùng các quan trưởng của dân. 2 Đa-vít nói với cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng:
Nếu các ngươi lấy điều nầy làm tốt lành, và nếu sự nầy do nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà đến, thì ta hãy sai người đi khắp mọi nơi, đến cùng anh em chúng ta còn lại ở khắp xứ Y-sơ-ra-ên, và đến cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi ở trong các thành địa hạt chúng, để nhóm chúng lại cùng ta; 
3 rồi chúng ta phải thỉnh hòm của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta; vì trong đời Sau-lơ, chúng ta không có đến trước hòm giao ước mà cầu vấn Đức Chúa Trời. 4 Cả hội chúng đều nói rằng nên làm như vậy; vì cả dân sự lấy lời ấy làm tốt lành.
5 Đa-vít bèn nhóm cả Y-sơ-ra-ên lại, từ Si-ho, khe Ê-díp-tô, cho đến nơi nào Ha-mát, để rước hòm của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át-Giê-a-rim về.
6 Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đồng đi lên Ba-a-la, tại Ki-ri-át-Giê-a-rim, thuộc về Giu-đa, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời lên, tức là Đức Giê-hô-va ngự giữa Chê-ru-bin, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. 7 Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà A-bi-na-đáp, để lên trên một cái cộ mới; còn U-xa và A-hi-ô thì dắt cộ. 8 Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, xướng ca, dùng đàn cầm, đàn sắt, trống nhỏ, chập chỏa, và kèn mà vui mừng.

9 Khi chúng đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. 10 Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng U-xa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời.

Câu gốc: “Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa” (Thi Thiên 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít muốn làm gì đối với Hòm Giao Ước? Có gì sai trong cách Vua Đa-vít rước Hòm về? Vì sao Chúa đánh chết ông U-xa? Sự thờ phượng ở Hội Thánh bạn và chính bạn đã thể hiện lòng tôn kính Chúa như thế nào?

Sau khi đã củng cố ngôi vua vững vàng, Vua Đa-vít muốn đem Hòm Giao Ước về thủ đô Giê-ru-sa-lem để thiết lập lại sự thờ phượng đúng đắn cho toàn đất nước. Ông nhóm toàn dân Y-sơ-ra-ên lại để rước Hòm Giao Ước từ Ki-ri-át-Giê-a-rim, tại nhà ông A-bi-na-đáp về. Hòm Giao Ước đã được đặt ở đó trong mấy mươi năm (I Sa-mu-ên 7:2). Giờ đây, Hòm được đặt lên một chiếc xe mới, còn ông U-xa và ông A-hi-ô, con ông A-bi-na-đáp, thì dắt bò kéo xe. Khi đến sân đạp lúa Ki-đôn, ông U-xa đưa tay nắm giữ Hòm vì bò trượt bước. Đức Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ cùng ông U-xa và đánh ông chết tại chỗ vì đã chạm đến Hòm.

Hành động tưởng như đẹp ý Đức Chúa Trời lại biến thành thảm họa vì cả Vua Đa-vít lẫn ông U-xa đã không tôn trọng đúng mức sự hiện diện thánh của Ngài. Họ đã không khiêng Hòm Giao Ước đúng như cách Chúa phán dặn, Hòm phải được khiêng bằng đòn đặt trên vai những người Lê-vi là con cháu của Kê-hát và tuyệt đối không được chạm đến Hòm, nếu không sẽ phải chết (Dân Số Ký 4:15). Vì sao ông U-xa lại dám giơ tay nắm giữ Hòm? Có lẽ vì Hòm Giao Ước đã quá quen thuộc với ông. Chiếc Hòm này vốn là một vật thể mà ông nhìn thấy hằng ngày suốt thời thơ ấu. Bởi quá quen thuộc, nên ông không còn đủ lòng kính sợ đối với sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời qua Hòm Giao Ước.

Khi thờ phượng Chúa, trước sự hiện diện thánh của Ngài, chúng ta phải luôn ý thức Chúa là Đấng Tối Cao, tuyệt đối thánh khiết, tuyệt đối đáng tôn. Chúng ta không thể lơ là, xem nhẹ, hay thiếu trang nghiêm, tôn kính khi thờ phượng Chúa. Chúa là bạn thiết của chúng ta, là Đấng mà chúng ta có thể giãi bày mọi nỗi niềm nhưng Ngài không phải là người bạn mà chúng ta có thể tùy tiện “vỗ vai, bá cổ”. Ngày nay, chúng ta không dùng bàn tay phàm tục của mình để xâm phạm sự hiện diện thánh của Chúa nhưng có thể làm điều đó bằng nhiều hình thức khác, chẳng hạn như không chuẩn bị đủ khi được giao trách nhiệm trong chương trình thờ phượng, nói chuyện phiếm, nghe điện thoại, đi ra đi vào một cách vô ý thức trong giờ thờ phượng v.v… Nhiều khi chúng ta “tự nhiên” làm vậy vì sự thờ phượng Chúa đã trở thành quá quen thuộc với mình, cũng giống như Hòm Giao Ước đã trở thành quá quen thuộc với ông U-xa. Khi thờ phượng Chúa, chúng ta phải luôn nhớ là đang bước vào sự hiện diện của Ngài với lòng tôn kính tuyệt đối.

Bạn có thường thể hiện sự thiếu tôn kính khi thờ phượng không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn bước vào sự thờ phượng với tất cả lòng tôn kính Chúa và yêu mến Ngài, không để cho bất cứ hành động nào làm cho sự thờ phượng mất đi sự trang nghiêm.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 55.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org