Có Phước Hơn – 26/8/2019

1566

 

I Cô-rinh-tô 7:36-40

36 Nếu có ai tưởng chẳng nên cho con gái đồng trinh mình lỡ thì, và phải gả đi, thì người đó có thể tùy ý mình mà làm, không phạm tội gì; trong cơn đó, người con gái nên lấy chồng. 37 Song có ai được tự chủ về việc mình làm, không bị sự gì bắt buộc, mà trong lòng đã quyết định cách vững vàng giữ con gái mình đồng trinh, thì nấy làm phải lẽ mà cứ theo như mình đã quyết chí. 38 Thế thì kẻ gả con gái mình làm phải lẽ; song kẻ không gả, còn làm phải lẽ hơn nữa.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu; nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. 40 Nhưng, theo ý tôi, nếu cứ ở vậy, thì có phước hơn. Vả, tôi tưởng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 

Câu gốc: “Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi” (câu 17a).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Sứ đồ Phao-lô thì người lập gia đình và người quyết định không lập gia đình thì ai là người đúng hơn, và ai là người có phước hơn? Tại sao? Bí quyết để hưởng điều phước hạnh hơn dù độc thân hay lập gia đình là gì?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra lời khuyên về những trường hợp đã hứa hôn nhưng lại không muốn để vợ hứa của mình phải chờ đợi mà đánh mất tuổi thanh xuân, và chính mình suy nghĩ rằng nên lập gia đình, thì người ấy hãy cưới vợ mà không bị mắc tội gì. Ngược lại, với những người đã vững lập trường, không hề bị thúc ép phải lập gia đình và làm chủ được ý chí của mình, thì người ấy cũng được tự do để không kết hôn. Song theo quan điểm của Sứ đồ Phao-lô, ông đưa ra sự so sánh rằng mỗi người đều có những lập trường riêng, người quyết định kết hôn là việc làm phải lẽ, nhưng theo ông thì người quyết định không kết hôn là phải lẽ hơn, bởi vì những lập luận ông đã nêu trong phần trước là cuộc sống chóng qua, đừng để mất cơ hội phục vụ Chúa. Cũng như thế, ông đưa ra lời khuyên với những người vợ có chồng qua đời thì được tự do tái hôn, với điều kiện người đó phải là con cái của Chúa và người ấy nhận thức rõ rằng cuộc hôn nhân này được thực hiện theo ý Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng nêu lên quan điểm của mình trong trường hợp này là theo ông, góa phụ sẽ có phước hơn nếu vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, trong thư I Ti-mô-thê 5:14 thì ông khuyên những góa phụ trẻ nên kết hôn. Như vậy, việc quyết định lập gia đình hay sống độc thân tùy hoàn cảnh và tùy ơn kêu gọi riêng của mỗi người, nhưng quan trọng là cần phải tìm sự dẫn dắt của Chúa trước khi quyết định (câu 17).

Có những quyết định của chúng ta về những vấn đề không phải là sai trật, nhưng điều quan trọng chúng ta cần cân nhắc là nên chọn việc tốt hơn thay vì chọn việc tốt; phải lẽ hơn thay vì phải lẽ, và có phước hơn thay vì có phước. Chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho Sứ đồ Phao-lô sự khôn ngoan để ông nhìn biết đâu là việc làm phải lẽ hơn và phước hạnh hơn, thì Ngài chắc chắn cũng sẽ hướng dẫn chúng ta khi chúng ta cầu xin sự dẫn dắt từ Ngài. Hôn nhân cùng những lãnh vực khác liên quan nếu quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc sẽ đem đến nhiều nan đề cho chúng ta. Tìm cầu sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh cho chính mình và vâng phục sẽ giúp chúng ta hưởng được điều phước hạnh hơn dẫu sống độc thân hay lập gia đình.

Bạn có quan tâm chọn lựa giữa việc làm phải lẽ và phải lẽ hơn, phước hạnh và phước hạnh hơn không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng thiết lập hôn nhân và muốn ban cho con nhiều điều phước hạnh trong hôn nhân. Xin giúp con luôn tìm cầu sự hướng dẫn từ Ngài để có những quyết định đúng đắn hầu con kinh nghiệm được điều phải lẽ hơn, phước hạnh hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Phi-e-rơ 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org