Chương trình 9: Thờ Phượng – Bồi Linh Của Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần IX – 2018

3064

– 19g00 – 21g00 ngày 5/7/2018
– Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP
– HDCT: Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên TLH