Bài thứ 81: Mên-chi-sê-đéc Và Chúa Giê-xu

664

Đọc Hê-bơ-rơ 7:1-28

Câu căn bản: Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy.  Câu 25.

 

 

Suy niệm: Theo truyền thống Do-thái, Mên-chi-sê-đéc là thầy tế lễ đời đời, nhưng khi Chúa Giê-xu vào đời thì Ngài chính là thầy tế lễ thượng phẩm không theo dòng tế lễ A-rôn mà theo dòng Mên-chi-sê-đéc, nghĩa là tế lễ đời đời.  Người Hê-bơ-rơ khi đọc chương này phải tin nhận Chúa Giê-xu là thầy tế lễ đời đời thay thế cho Mên-chi-sê-đéc của họ.

Chúa Giê-xu là thầy tế lễ cho cả nhân loại chứ không phải chỉ cho một dân tộc.

 

Chúa Giê-xu cũng là Vua Công Nghĩa và Vua Hoà Bình như Mên-chi-sê-đéc ngày xưa.

 

Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm: “thánh khiết, vô tội, không ô-uế, biệt riêng ra khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các từng trời” Câu 26.

 

Ngài dâng chính mình Ngài làm sinh tế một lần đủ cả, không như các thầy tế lễ khác phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân.  Câu 27.

 

Bài trướcThư Mời V/v Huấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè Thiếu Nhi
Bài tiếp theoGIỚI THIỆU BTMV 40: NĂNG QUYỀN CHÚA PHỤC SINH