Ba Ngôi Đức Chúa Trời Trong Sự Cứu Rỗi – 5/1/2019 

1230

 

Ê-phê-sô 1:3-14

3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!
7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài — 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn — hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi khen.
13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. 

Câu gốc: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh đóng các vai trò gì trong sự cứu rỗi của chúng ta?

Đối với nhiều người, khái niệm Ba Ngôi thật mơ hồ và trừu tượng. Dù chúng ta tin tín lý này, nhưng lại không áp dụng lẽ thật Đức Chúa Trời Ba Ngôi vào đời sống thực tế. Hiểu biết sâu sắc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời là sự hiểu biết rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô diễn giải việc làm của Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong sự cứu rỗi.

Thứ nhất, Đức Chúa Cha hoạch định sự cứu rỗi chúng ta vì tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng ta. Ê-phê-sô 1:3-6 cho chúng ta biết Đức Chúa Cha đã chọn chúng ta từ lúc sáng thế, và định trước việc nhận chúng ta làm con cái Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Cha là Đấng cầm quyền trên sự cứu rỗi và giám sát kế hoạch cứu rỗi này từ đầu đến cuối.

Thứ hai, Đức Chúa Con thực hiện sự cứu rỗi vì Ngài làm theo ý muốn Đức Chúa Cha. Mọi việc Đức Chúa Cha làm cho sự cứu rỗi của chúng ta đều qua Đức Chúa Con. Công việc của Đức Chúa Con bao gồm sự hy sinh cứu chuộc nhân loại, làm chúng ta trở thành con nuôi, hòa giải, thánh hóa và làm cho vinh hiển (Ê-phê-sô 1:7-12). Ngài thực hiện sự cứu rỗi rộng khắp cho người Do Thái lẫn người ngoại bang.

Thứ ba, Đức Thánh Linh ứng dụng sự cứu rỗi cho con người. Đức Thánh Linh làm công việc tái sinh để chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời. Ngài hiện diện trong đời sống người tin Chúa Giê-xu, làm vững mạnh đức tin, thánh hóa đời sống người tin Chúa. Qua Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi con người được hiện thực, người tin Chúa kinh nghiệm được đời sống kết quả trong “lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22). Chính việc làm của Đức Thánh Linh trong đời sống Cơ Đốc nhân ấn chứng họ là con cái Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:13-14). Ngài cũng ban quyền năng để chúng ta nói về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho người chưa biết Chúa. Chúa Giê-xu phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).

Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã hiệp một trong sự tạo dựng loài người (Sáng Thế 1:26) và cũng đã hiệp một để hiện thực kế hoạch cứu chuộc chúng ta.

Bạn hiểu thế nào về việc làm của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi dành cho bạn?

Cảm tạ Chúa đã cho con có Lời Ngài để hiểu rõ việc làm của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi dành cho con. Cảm tạ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đã yêu thương, thực hiện, và thông đạt sự cứu rỗi diệu kỳ của Ngài cho con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org