Ală Kĭng Triăng – 7/2/2024

2270

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 24:10

Êlan kliăng: “Tơdah ih êdu ai ti hruê knap mñai, klei ktang ih điêt êdi.” (Klei Bi Hriêng 24:10)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mblang kơ boh blŭ “Hruê knap mñai”? Ya klei kñăm čiăng Khua Yang brei klei dleh dlan, klei mplư truh kơ drei? Ya klei bi mđĭ ai diih mâo mơ̆ng êlan Klei Bi Hriêng anei?

“Hruê knap mñai” kbiă hriê mơ̆ng sa boh blŭ phŭn hưn mdah kơ ya mta klei bi hriă amâodah bi kdriêl, msĕ si sa klei bi blah ktang hlăm lam ai tiê  (Klei Mmuñ Hđăp 25:17), klei sa čô mniê đih pui (Y-Yêrêmi 4:31), klei huĭ hyưt hlăk tlă anăp hŏng phung roh (Y-Yêrêmi 6:24) đa đa… Snăn, boh blŭ “hruê knap mñai” amâo knŏng jing hruê amâo djŏ tui si drei čiăng ƀiădah wăt jing jih hruê mmăt tĭt leh anăn dleh dlan. Leh anăn “hruê knap mñai” ăt mâo ênoh yuôm mơh, kyuadah ƀiă êdi ăt brei kơ drei thâo kral si “ai ktang” drei pô jing, ktang msĕ si drei khăng bi mĭn amâodah hơăi. Msĕ si sa klei bi lông, Aê Diê ăt brei klei lông dlăng dleh dlan truh msĕ si ală kĭng mtrang, čiăng kơ drei thâo kral tăp hnơ̆ng prŏng khue klei hdĭp mngăt drei pô.

Hlăm Y-Luk 22:31-32, Khua Yang Yêsu hưn êlâo kơ Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs dua mta klei, Satan srăng ksŭng ngă kơ ñu leh anăn ñu srăng dluh lĕ sĭt nik! Ƀiădah Khua Yang amâo bi kgăn mnêč Satan ôh kyuadah Ñu čiăng kơ Y-Pêtrôs thâo kral si klei ñu jing, lui hĕ klei mĭndah ñu jing ktang leh anăn knang kơ ñu pô (Y-Luk 22:33-34), mđrăm mbĭt anăn hŏng klei dluh lĕ anei Y-Pêtrôs srăng đĭ hriê kơ prŏng leh anăn mâo klei tŭ dưn hĭn. Ya ngă Khua Yang thâo kơ Y-Pêtrôs amâo rai luč msĕ si Y-Yuđas Iskariôt ôh? Kyuadah Khua Yang Yêsu ăt êbat mbĭt leh anăn kơrŭ Y-Pêtrôs mtam hlăk êjai ñu dôk dluh lĕ, leh anăn kyuadah Y-Pêtrôs jing “anak Aê Diê” tŭ klei dluh lĕ hlăk yang jhat ksŭng ngă leh anăn mplư ñu, bi Y-Yuđas Iskariôt jing “anak klei rai luč” (Y-Yôhan 17:12) čŏng ba ñu pô kơ yang jhat. Y-Pêtrôs ênguôt hnĭng snăk hlăk ñu dluh lĕ, ƀiădah Khua Yang Yêsu bi tuôm hŏng ñu leh ti hang êa ksĭ Galilê čiăng kơrŭ ñu lŏ kgŭ, jao bruă klam yuôm kơ ñu (Y-Yôhan 21).

Jih klei lông dlăng amâodah klei mplư Khua Yang brei klei dưi truh kơ drei čiăng kơ drei đĭ hriê kơ prŏng hĭn, amâo djŏ čiăng juă lin amâodah bi rai luč drei ôh. Tinei drei mă tŭ dua klei hriăm. Tal sa, hŏng drei pô, đăm lŏ dôk hdĭp hŏng klei hêñ hƀlŏk nanao kyua klei dluh lĕ leh ôh, đăm ruăt kdŭn tluôn mơ̆ng klei Khua Yang iêô mthưr drei ôh. Ya ngă lu phung đăo lĕ hlăm klei mĭn êdu ai? Năng ai kyua kơhưm, kyua dlăng yuôm đei kơ pô! Tal dua, hŏng phung ayŏng amai adei ngă soh, đăm mĭn đuôm ôh, pŏk bĕ kơ digơ̆ sa êlan lŏ wĭt leh anăn akâo kơ Khua Yang yua drei yơh kăp đru ayŏng amai adei dưi lŏ bi mrâo (Klei Bi Hriêng 10:12; Y-Yakơ 5:19-20; Galati 6:1-2).

Leh anăn drei ăt mâo klei bi mđĭ ai snăk tơdah thâo kơ Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs, sa čô mnuih tuôm êdu ai, ƀiădah Khua Yang Yêsu yua leh pioh bi kơrŭ klei đăo leh anăn klei hdĭp sa čô mnuih êdu ai mkăn – pô anăn jing Y-Yôhan Markôs yơh. Halêluya! Bi mni lač jăk kơ Khua Yang!

Si ngă drei khăng êdu ai mơ̆ hlăk tuôm hŏng klei dleh truh? Si hdră êlan ih tuôm bi kơrŭ pô êdu ai mkăn?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Khua Yang kyua klei jăk Ih ngă hŏng kâo, wăt êjai kâo dôk hlăm klei mluk mgu kyua klei mgao leh anăn mĭndah kâo mâo djăp klei ktang dưi tlă anăp hŏng klei rŭng răng hlăm klei hdĭp. Akâo Khua Yang đru kâo knang kơ Ih nanao, leh anăn yua kâo čiăng bi kơrŭ phung êdu ai. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 38

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Tsom Iav – 7/2/2024
Bài tiếp theoGương Soi – 7/2/2024