Không Thỏa Hiệp – 28/11/2018

1134

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 8:25-32      

25 Pha-ra-ôn bèn đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: Hãy đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời các ngươi trong xứ. 26 Nhưng Môi-se tâu rằng: Làm như vậy chẳng tiện, vì các của lễ mà chúng tôi sẽ tế Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, là một điều gớm ghê cho người Ê-díp-tô. Nếu chúng tôi dâng của lễ gớm ghê trước mắt người Ê-díp-tô, họ há chẳng liệng đá chúng tôi sao? 27 Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng, chừng ba ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo. 28 Pha-ra-ôn bèn phán rằng: Ta sẽ tha các ngươi đi dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở nơi đồng vắng, nhưng đừng đi xa hơn. Hãy cầu nguyện cho ta với! 29 Môi-se tâu rằng: Nầy, tôi sẽ lui ra khỏi bệ hạ, cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho; ngày mai ruồi mòng sẽ lìa xa Pha-ra-ôn, quần thần, và dân sự người. Nhưng xin Pha-ra-ôn chớ cứ gạt chúng tôi mà không tha dân sự đi dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va. 30 Môi-se bèn lui ra khỏi Pha-ra-ôn, và cầu nguyện Đức Giê-hô-va; 31 Ngài làm y như lời Môi-se, ruồi mòng lìa xa Pha-ra-ôn, quần thần, và dân sự người, không còn lại một con nào. 32 Nhưng lần nầy, Pha-ra-ôn lại cứng lòng nữa, không cho dân sự đi. 

Câu gốc: “Chúng tôi sẽ đi trong đồng vắng, chừng ba ngày đường, dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, y như lời Ngài sẽ chỉ bảo” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Pha-ra-ôn phản ứng như thế nào trong tai vạ lần thứ tư? Cuộc đối đáp giữa Pha-ra-ôn và Môi-se cho biết gì về người lãnh đạo của hai bên? Bạn cần chuẩn bị gì để đối phó với những cám dỗ thỏa hiệp về niềm tin?

Chứng kiến cảnh ruồi mòng tàn phá khắp xứ và những chứng cứ rành rành về một Đức Chúa Trời quyền năng của người Y-sơ-ra-ên, Pha-ra-ôn bất đắc dĩ mời ông Môi-se và ông A-rôn đến để thương thảo. Pha-ra-ôn nhận thức rõ rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm ruồi mòng biến mất, và ông buộc phải nhượng bộ cho tuyển dân đi phụng sự Ngài. Tuy nhiên, vua vẫn cố tìm cách thỏa hiệp, ông muốn dân Y-sơ-ra-ên dâng của tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong xứ Ai Cập (câu 25). Ông Môi-se đã đưa ra hai lý do chẳng tiện cho dân Chúa làm theo ý vua, nhưng lý do quan trọng hơn là người Y-sơ-ra-ên phải thực hiện y theo lời Chúa đã phán dạy: Phải đi vào trong đồng vắng chừng ba ngày đường để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va (câu 27). Thế nhưng Pha-ra-ôn lại kỳ kèo rằng ông sẽ cho phép dân Chúa dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong đồng vắng nhưng đừng đi xa hơn, hãy cầu nguyện cho ông với (câu 28). Ông Môi-se hứa sẽ cầu xin cùng Đức Giê-hô-va cho ruồi mòng rời xa vua và thần dân Ai Cập vào ngày tiếp theo, và xin vua hãy giữ lời. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của ông Môi-se, đuổi hết ruồi mòng đi hết, nhưng Pha-ra-ôn lại cứng lòng không cho dân Chúa ra đi.

Pha-ra-ôn mặc cả với ông Môi-se và thay lòng đổi dạ vì ông không có lòng tự trọng, không hề coi trọng lời hứa của mình. Ông cứ hứa và sẵn sàng nuốt lời khi ý nguyện của ông đã được thành. Ông chỉ nghĩ tới lợi ích của mình mà không quan tâm đến lợi ích của ai khác.

Người đời có thể nuốt lời, thất tín vì mối lợi của họ, song con dân Chúa phải giống Cha thành tín của mình. Khi con dân Chúa đã hứa thì phải giữ lời hứa. Người đời thường ép buộc con dân Chúa phải thỏa hiệp, họ tạo điều kiện và khích lệ dân Chúa thực hiện một phần mệnh lệnh của Chúa. Nhưng con dân Chúa cần phải cứng rắn; sự cam kết và vâng lời Chúa không thể bị thỏa hiệp. Nếu mệnh lệnh của Chúa không thực hiện trọn vẹn thì kể như đã chống nghịch lại Ngài. Nhiều nơi trên thế giới, con dân của Chúa bị bách hại nặng nề. Nhưng “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29). Đức Chúa Trời luôn ở cùng và có chương trình tốt nhất cho mỗi người chúng ta. “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28).

Bạn có quyết giữ vững niềm tin trong Chúa trước bất kỳ hoàn cảnh nào không?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con có sự thông sáng để nhận ra những cạm bẫy thỏa hiệp về niềm tin, và giúp con bước đi trong sự vâng phục Ngài luôn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 14.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org