Gĭr Dôk Guôn – 4/5/2021

338

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yakơ 5:7-8

Êlan kliăng: “Diih msĕ mơh gĭr bĕ, leh anăn bi kjăp ai tiê diih, kyuadah hruê Khua Yang lŏ hriê giăm truh leh” (Y-Yakơ 5:8).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei mtă Y-Yakơ hưn mdah? Ya ngă brei ngă tui si klei mtă anei? Ya mta rup ñu yua čiăng bi hmô? Si ngă rup bi hmô anei brei drei thâo săng klă hĭn kơ klei mtă anei? Diih sĭt suôr tui hluê Khua Yang kyua ya mta klei yuôm diih čang guôn čiăng mâo?

Y-Yakơ bi êdah leh klei mtă “brei diih gĭr tơl Khua Yang lŏ hriê” (êlan 7a). Wăt tơdah tlă anăp hŏng lu mta klei lông dlăng ruă knap hlăm klei hdĭp, wăt tơdah tŭ klei dôk dơ̆ng amâo mâo kpă mtăp mđơr ôh mơ̆ng phung mdrŏng jhat ƀai, snăn phung đăo êjai klah đuê̆ bru bra mâo klei iêu mthưr brei tŭ, gĭr êbat tui hluê Khua Yang tơl Khua Yang lŏ hriê. Brei hdơr, “hruê Khua Yang lŏ hriê giăm truh leh” (êlan 8), kyuanăn brei răng kơ klei hdĭp drei pô. Čiăng bi klă hĭn kơ klei mtă anei, ñu bi êdah klei jing phung mnuih “ngă hma” jing “gĭr dôk guôn”. Phung ngă hma thâo kơ diñu amâo dưi bi mlih adiê không hjan amâodah brei mnơ̆ng pla đĭ hriê kơ prŏng ôh kyuadah hjan knŏng truh hlăk “êa hjan lĕ rah leh anăn êa hjan knhal êdei”, ƀiădah tơdah čiăng kơ dưi mâo mboh yan wiă lu êbeh snăn digơ̆ gĭr ktĭr bi leh bruă klam ngă lŏ hma suăi yơh, amâo phưi tha tui si jing ôh. Bruă răng kriê lŏ hma leh anăn mprăp hjiê brŏng brei yua lu hruê mmông yơh.

Msĕ si bruă sa čô “ngă hma”, bruă rŭ mdơ̆ng drei pô leh anăn pô mkăn jing sa mta bruă ngă sui hruê, amâo mâo êlan klah ôh. Lu phung đăo ênuk anei hung kơ duah klei bi knal klei hdĭp myang hgăm čiăng djăl hmăr mâo klei bi mlih klei hdĭp myang diñu. Ƀiădah wăt tơdah klei jing doh jăk jing bruă Yang Mngăt Jăk ngă hlăm klei hdĭp phung đăo, mta klei anăn amâo djŏ hngah ôh kơ bruă klam phung đăo brei tŭ gĭr gưt ngă hluê klei Khua Yang mtă grăp hruê. Khua ƀĭng kna Y-Pôl brei thâo “Kyuadah Aê Diê dôk mă bruă hlăm diih mjing hlăm diih wăt klei čiăng leh anăn klei dưi ngă klei bi mơak kơ Ñu.” (Philip 2:13), Ƀiădah bi tĭng kơ phung đăo brei “mă bruă bĕ kyua klei bi mtlaih diih hŏng klei huĭ leh anăn klei ktư̆ yơ̆ng” (Philip 2:12).

Si ngă mnuih “ngă hma” dưi gĭr hlăm bruă ñu? Kyuadah “boh mơ̆ng lăn” diñu dôk guôn jing “yuôm” (êlan 7b). Msĕ si mnuih ngă hma, drei amâo dưi gĭr ktĭr ôh tơdah amâo thâo klă sĭt kơ boh tŭ dưn drei srăng mă tŭ mơ̆ng klei gĭr anăn. Mta klei drei srăng mă tŭ jing “yuôm” hĭn kơ jih jang ngăn drăp ti lăn ala anei. Anăn jing klei khue prŏng, klei hdĭp myang kjăp, ƀrư̆ hruê thâo kral Khua Yang lu hĭn, hmăr săng kơ Khua Yang hĭn, leh anăn jing tŭ dưn hĭn kơ pô mkăn.  Ƀiădah, “boh yuôm” hĭn kơ jih jang drei dôk guôn čiăng dưi mă tŭ anăn jing dưi bi tuôm hŏng Khua Yang Pô Bi Mtlaih khăp hơiêng hlăm anôk guh kơang. Blŭ djŏ hĭn, drei sĭt suôr êbat mbĭt hŏng Khua Yang grăp hruê amâo djŏ ôh dôk guôn ya mta mnơ̆ng, ƀiădah dôk guôn čiăng dưi bi tuôm hŏng sa čô Mnuih – jing Pô khăp leh kơ drei leh anăn jao leh Ñu Pô kyua drei.

 

Ya mta klei drei gĭr dôk guôn êjai dôk sĭt suôr êbat tui hluê Khua Yang?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo ai tiê tŭ gĭr dôk guôn hruê Khua Yang lŏ hriê. Akâo kơ Ih brei kâo dưi gĭr dôk guôn Ih Pô leh anăn klei Ih brei adôk nanao hlŏng lar, hĭn kơ klei tui tiŏ ênoh dôk knŏng bhiâo êjai ti lăn ala anei.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcNhịn Nhục Chờ Đợi – 4/5/2021
Bài tiếp theoĐắk Lăk: Huấn luyện Chấp Sự 2021