Con Đường Phước Hạnh – 5/12/2017

1776

 

Thi Thiên 1

1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái theo thì tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo;
Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu;
Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,
Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,
Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.

Câu gốc: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Con đường phước hạnh trước giả Thi Thiên 1 nói đến là gì? Kết quả của người đi theo con đường đó là gì? Ngược lại, con đường của kẻ ác sẽ ra sao? Làm thế nào để chúng ta đi trên con đường phước hạnh?

Thi Thiên, sách dài nhất trong Kinh Thánh, được mở đầu bằng chữ PHƯỚC, nhấn mạnh đến một đời sống phước hạnh cho những ai đi theo đường lối và vâng giữ Lời Đức Chúa Trời. Ngay câu đầu tiên, trước giả đã khẳng định con đường phước hạnh dành cho những “người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (câu 1). Đây là một sự cam kết sống tránh xa những điều ác, không thỏa hiệp với những người vô tín, chối bỏ Đức Chúa Trời. Điều kiện tiếp theo trên con đường phước hạnh là phải “lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (câu 2). Một người muốn kinh nghiệm được phước hạnh Chúa ban thì phải thật sự yêu mến Lời Chúa, ham thích đọc và suy ngẫm để làm theo những gì Chúa dạy, vì Lời Ngài chính là kim chỉ nam cho đời sống của Cơ Đốc nhân. Không những người đó sẽ nhận được phước từ Đức Chúa Trời mà còn có thể trở thành ống dẫn phước đến cho người khác nữa.

Kết quả của người đi trên con đường phước hạnh là có một đời sống “như cây trồng gần dòng nước”, “sanh bông trái theo thời tiết”, “lá chẳng tàn héo”“mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” (câu 3). Điều này không có nghĩa là người đó không gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng một khi đã làm theo Lời Chúa thì mọi sự xảy ra trong đời sống người đó đều nằm trong chương trình của Chúa và những điều người làm đều sẽ được Chúa đẹp lòng và chấp nhận, vì vậy người đó vẫn kết quả ngay trong chính hoàn cảnh khó khăn. Đó chính là một phước hạnh lớn của những người tin Chúa!

Ngược lại với con đường phước hạnh là con đường diệt vong, con đường của kẻ ác. “Kẻ ác” ở đây nói đến những người không tin và chống nghịch Chúa. Cuộc đời của họ chỉ như “rơm rác” hay “vỏ trấu”, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ cũng bay đi mất, không tồn tại (câu 4). Họ sẽ không chịu nổi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét và cũng không thể nào đứng chung với những người “công bình” là những người tin kính Chúa, hết lòng thờ phượng Ngài. Cuối cùng, trước giả khẳng định: “Đức Giê-hô-va biết đường người công bình”. Đây đúng là một phước hạnh cho những người đi theo Chúa cho đến cuối cùng vì Chúa biết rõ lối sống trung tín của họ. Còn lối sống của những người chối bỏ, không tôn thờ Chúa thì chắc chắn sẽ bị diệt vong (câu 6).

Bạn có biết chắc mình đang đi trên con đường phước hạnh không?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín vâng giữ Lời Ngài và luôn bước đi trên con đường phước hạnh mà Chúa đã dành cho con và cho những người yêu mến Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 11.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.