Cầu Thay Trong Tình Yêu – 5/6/2018

2347

Giăng 17:11-26

11 Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. 12 Đang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh thánh được ứng nghiệm. 13 Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. 14 Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. 15 Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. 16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 18 Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. 19 Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.
20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. 22 Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. 24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 25 Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. 26 Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa. 

Câu gốc: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác (câu 15).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho môn đồ những điều gì? Qua đó, chúng ta thấy tấm lòng Chúa dành cho họ như thế nào? Bạn thường cầu thay cho người khác như thế nào?

Trước khi chịu thương khó và chịu chết, Chúa Giê-xu đã dốc lòng cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài. Giăng chương 17 là phần Kinh Thánh tuyệt vời về sự cầu thay mà Chúa Giê-xu đã để lại như một tấm gương. Ngài biết Ngài sắp phải rời xa các môn đồ và không thể bảo vệ hay dạy dỗ họ nữa, nên Chúa cầu xin Đức Chúa Cha là Đấng có quyền trên muôn vật sẽ gìn giữ họ. Những lời cầu thay này thể hiện tấm lòng yêu thương và quan tâm của Chúa Giê-xu dành cho các môn đồ.

Trước hết, Chúa cầu xin sự hiệp một giữa vòng các môn đồ (câu 11). Hiệp một là chìa khoá chiến thắng sự tấn công của kẻ thù. Các môn đồ của Chúa cần phải yêu thương, hiệp một thì mới có thể đứng nổi giữa những cơn bắt bớ, thử thách dữ dội. Chúa cũng biết trước các môn đồ sẽ bị thế gian ghen ghét vì tin theo Chúa và thuộc về Ngài (câu 14).

Tiếp theo, Chúa cầu xin Đức Chúa Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác (câu 15). Chúa Giê-xu biết rõ khi còn sống trong thế gian đầy tội lỗi này thì họ rất dễ bị tiêm nhiễm những điều ác cho nên Ngài xin Cha bảo vệ họ. Chúa cho biết bây giờ họ đã thuộc về thiên đàng chứ không thuộc về thế gian nữa, nên xin Cha gìn giữ tấm lòng và đời sống họ hướng về những điều thiên thượng (câu 16).

Rồi kế đến, Chúa cầu xin Cha khiến họ nên thánh bởi Lời của Chúa (câu 17). Các môn đồ đã nhận biết khi nghe lời giảng dạy của Ngài và đã tin theo, nhưng khi Chúa về trời thì họ cần phải có Lời Ngài và Chúa Thánh Linh để giúp đỡ cho đức tin mình. Lời Chúa là lẽ thật sẽ giúp các môn đồ đứng vững và giữ mình thánh khiết trước mặt Chúa. Một lần nữa, Chúa Giê-xu biết rằng khi các môn đồ được sai vào trong thế gian thì rất dễ bị tiêm nhiễm lối sống bất khiết từ thế gian cho nên Ngài xin Cha dùng Lời Ngài để giúp họ nên thánh trước mặt Chúa. Ngày nay, nhiều người được biết Chúa, được cứu và được biệt riêng ra thánh cũng là nhờ tin và vâng theo Lời Chúa.

Vì yêu mà Chúa Giê-xu đã hết lòng cầu thay cho các môn đồ của Ngài. Sau đó, Chúa cũng cầu thay cho Hội Thánh và những người tin theo Ngài để được ơn Chúa mà làm tròn sứ mệnh Cha giao trên đất. Khi chúng ta yêu thương và quan tâm đến anh em mình thì một trong những điều thiết thực nhất chúng ta có thể làm được cho họ là cầu thay. Đó là một trong những ngôn ngữ nói lên tình yêu chúng ta dành cho nhau.

Bạn có lịch cầu thay cho Hội Thánh và anh em mình không?

Lạy Chúa, xin cho con có một đời sống cầu thay như chính Chúa để con luôn nhớ đến người khác trong khi cầu nguyện.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 12-13

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org