Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Khu Vực Sài Gòn

2616

CHƯƠNG TRÌNH 1: LỄ KHAI MẠC

– Thời gian: 8g00 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

– Hướng dẫn: Mục sư Phan Quang Trung

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: THUYẾT TRÌNH CHẶNG ĐƯỜNG 100 NĂM

– Thời gian: 10g00 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH

– Hướng dẫn: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH 3: BỒI LINH & THUYẾT TRÌNH 

– Thời gian: 14g30 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả Bồi Linh: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH

– Diễn giả Thuyết Trình: Mục sư Trương Văn Ngành – Trưởng Ban Đại diện Tp.HCM

– Hướng dẫn: Mục sư Võ Đông Thu

 

CHƯƠNG TRÌNH 4: KHẢI TƯỢNG CHO GIỚI TRẺ

– Thời gian: 19g00 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II TLH

– Hướng dẫn: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt

 

CHƯƠNG TRÌNH 5: CA NHẠC THÁNH – TRUYỀN GIẢNG

– Thời gian: 19g00 – Ngày 23/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I TLH

– Hướng dẫn: Anh Phước Lập