Tâm Tình Của Sứ Đồ Giăng – 16/3/2020

https://data.httlvn.org/Media/hbcmn/16-03-2020.mp3   Giăng 20:30-31    “Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Đối tượng của các sách Phúc … Đọc tiếp Tâm Tình Của Sứ Đồ Giăng – 16/3/2020