Điểm nhóm TÀ ĐỦ

Địa chỉ: Thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp, H. Hướng Hóa, T. Quảng Trị

Điện thoại:

Email:

Kiêm nhiệm: MS Ai Pa Noang

093-874-0462, aipanoang@gmail.com