Điểm nhóm TA RI 2

Địa chỉ: Thôn Ta Ri 2, xã Húc, H. Hướng Hóa, T. Quảng Trị

Điện thoại:

Email:

Kiêm nhiệm: MS Ai Pa Noang

093-874-0462, aipanoang@gmail.com