Điểm nhóm XY

Địa chỉ: Thôn Troan Ô, xã Xy, H. Hướng Hóa

Điện thoại:

Email:

Thuộc HT. Khe Sanh