Điểm nhóm XA RY

Địa chỉ: Thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, H. Hướng Hóa

Điện thoại:

Email:

Thuộc HT. Khe Sanh