Điểm nhóm XA RƯỜNG

Địa chỉ: Thôn Xa Rường, xã Hướng Tân, H. Hướng Hóa

Điện thoại:

Email:

Thuộc HT. Khe Sanh