Điểm nhóm THANH

Địa chỉ: Bản 8, xã Thanh, H. Hướng Hóa, Quảng Trị

Điện thoại:

Email:

Kiêm nhiệm: MS Ai Pa Noang

093-874-0462, aipanoang@gmail.com