Điểm nhóm PA TẦNG

Địa chỉ: Thôn Xa Tuông, xã Pa Tầng, H. Hướng Hóa

Điện thoại:

Email:

Thuộc HT. Khe Sanh