Điểm nhóm GIO VIỆT

Địa chỉ: KP. 2, TT. Cửa Việt. H. Gio Linh, T. Quảng Trị

Điện thoại:

Email:

Kiêm nhiệm: MsNc Châu Văn An

039-584-3651

Cộng sự: Nguyễn Văn Trọng

090-343-8021; trongnguyen021@yahoo.com