Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47 trước giờ khai mạc